روزنامه ملی انیس

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌شود

طبق فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان ، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌ شود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: بر اساس این فرمان، تعدیلات لازم در تمامی اسناد تقنینی مربوط وارد و در مراجع ذی‌ربط طی مراحل می‌ شود و الی نهایی‌شدن روند ادغام، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های قانونی آمر اعطای درجه اول وزارت یادشده به عهده وزیر امور داخله می‌باشد.

این فرمان در راستای تأمین حکومتداری خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه فراهم‌آوری زمینه مؤثر انجام تمامی وظایف و فعالیت‌های مربوط به طرح و ترتیب پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، معالجه معتادان، و تأمین معیشت بدیل از سوی نهادهای اصلی آن، با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان از طریق اسناد معتبر پالیسی بالاخص از مجرای چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در خصوص تداوم و فراهم‌آوری معیشت بدیل برای دهقانان و تطبیق قانون در برابر قاچاقبران مواد مخدر و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای دولتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف، صادر شده است.

در فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله مؤظف شده است که در هماهنگی با نهادهای دولتی ذی‌ربط به ویژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، اداره ملی احصائیه و معلومات و سایر نهادهای ذی‌ربط، کلیه وظایف وزارت مبارزه با مواد مخدر را در ساحات کاهش تقاضا و معالجه معتادان، معیشت بدیل، انسجام و هماهنگی پالیسی‌ها و استراتیژی‌های مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر و سایر وظایف مربوط را مورد بازنگری قرار دهد.

هم چنان کمیته تخنیکی به ریاست وزارت امور داخله به ترکیب یکی از معینان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نماینده باصلاحیت وزارت صحت عامه، نماینده باصلاحیت وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، نماینده باصلاحیت وزارت مالیه، نماینده باصلاحیت ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری تشکیل می‌شود تا طرح تشکیل جدید ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بهوزارت امور داخله از لحاظ تشکیلات و بودجه یی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه در مدت سه ماه ترتیب کنند.

این کمیته هم چنان طرح ادغام فزیکی نهاد یادشده و تدارک محل مناسب برای دفاتر، وسایل و تجهیزات آن را ترتیب می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید