روزنامه ملی انیس

وزارت صحت عامه: امریکا به ارزش یکصدوچهل میلیون دالر در امر مبارزه با کرونا به افغانستان کمک کرده است

سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که ایالات متحده امریکا از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاکنون علاوه از مساعدت یکصد دستگاه تنفس مصنوعی ، به ارزش یکصد و چهل میلیون دالر در امر مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان کمک کرده است .
داکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه به آژانس باختر گفت : این کمک ها از طریق موسسات خارجی به مصروف رسیده است .
داکتر سمسور اضافه کرد که وزارت صحت عامه، برنامه ریزی و نظارت از تطبیق این برنامه ها را به عهده دارد.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان نیز در قسمت جلو گیری از گسترش ویروس کرونا درکشور هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی کمک کرده است و در کنار این کمک ها ترکیه، چین ، هندوستان قطر، روسیه ، جمهوری اسلامی ایران و یک تعداد کشور های دیگر نیز در امر مهار کردن این ویروس همه گیر کمک کرده اند.
وی همچنان از آمادگی های این وزارت در امر مبارزه با این ویروس، درصورت احتمال موج دوم گسترش ویروس کرونا در کشور اطمینان داد و گفت که گرچه واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است، اما وزارت صحت عامه برنامه ملی را برای مبارزه با شیوع دور دوم این ویروس در کشور روی دست دارد.
داکتر سمسوردر مورد آمادگی های وزارت صحت عامه برای جلو گیری ازگسترش مجدد ویروس کرونا چنین گفت: راه اندازی کارزار آگاهی دهی عامه ، شستن دست ها ، استفاده از ماسک در جا هایی که اذحام زیاد است، رعایت کردن فاصله دومتری ، خود داری از تماس به اشیای آلوده و گشت و گذار بی مورد وغیره . ماری

ممکن است شما دوست داشته باشید