روزنامه ملی انیس

وازکتومی

تعریف : بستن لوله ها یا وازکتومی عبارت از قطع نمودن یا در آوردن بخشی از واز دفران (vas deferens) دو طرفه در نزد مرد ها صورت میگیرد. وازکتومی بدون بستر شدن در شفاخانه یعنی بصورت سراپایی و یا استفاده از بیحسی موضعی در مدت ۲۰ دقیقه انجام میشود. وازکتومی باعث کاهش روابط جنسی نمیشود.

  پروسیجر یا روش عملکرد :

قبل از وازکتومی واس از راه اسکروتم لمس میشود و با انگشتان یا فورسپس (Atraumatic forceps) گرفته میشود بعد یک شق یا انسیژن کوچک روی واس وارد شده و یک لوپ از واس از داخل انتیژن به بیرون کشیده میشود سپس سگمان کوچکی در آورده میشود و با یک الکترود سوزنی, کواگولایشن دو نهایت های لومن انجام میشود.

تکنیک های پیشرفته تر عبارتند از روش (No scalpall vasectomy) N.S.V

در این روش با استفاده از فورسپس که انتها یا نهایت آن بشکل حلقه است.

پوست روی واس گرفته میشود و با پنس های ظریف عمل ولایکشن واس قطع ولایکشن آن با نخ دوخته شده در این روش چانس خونریزی کم است و انسیژن روی پوست نیز احتیاج به بخیه زدن ندارد.

روش دیگر (Open – Ended Vasectomy) نام دارد.

در این روش انتهای بطنی واس قطع شده تحت کواگولیشن قرار میگیرد.در حالی که انتهای تستیکولر باز رها میشود این روش دو فایده دارد.

۱٫فرکانس اپیدیدیمیت احتقانی را بدون افزایش انسیدانس گرانولوما های ناشی از اسپرم کاهش میدهد.

  1. میزان موفقیت روش های باروری رافزایش میدهد.

. میزان شکست یا ناکامی وازکتومی در حدود %۱ است باید گفت که بخاطر اثبات عقیمی مرد بعد از وازکتومی , حد اقل دو انزال فاقد منی پی در پی بعد از عمل لازم است به همین علت دو بار انالیز منی و یک و دوماه بعد از عمل  باید صورت گیرد. و در این مدت باید از روش دیگر جلوگیری از بار داری استفاده میشود معمولا ۲۰ انزال بعد از عمل باعث عقیمی میشود.

عوارض وازکتومی :

عوارض جراحی وازکتومی عبارتند از :

۱- هیماتوم های اسکروتم یا( جمع شدن خون)

۲ – عفونت زخم یا مداخله میکروب در زخم

۳- اپیدیمیت

عوارض جدی خیلی نادر است

ارتباط بین وازکتومی و افزایش سرطان بیضه و یا پروستات وجود ندارد.

انتی بادی های سیرومی تقریبا بعد از وازکتومی میتوانند در سیروم یافت شوند.

موضوع مهم اینست مردی که وازکتومی کرده بهتر تا چند روز از انجام کار های سخت و بلند کردن اجسام سنگین خود داری نماید.

برگشت بارداری بعد از وازکتومی:

وازکتومی باید یک روش دایمی جلوگیری از باروری تلقی شود ولی با تکنیک های جراحی میکروسکوپی ,وازو وازوستومی (vaso vasostomy) در نیمی از موارد یعنی %۵۰ منجر به حاملگی خواهد شد.

سه فکتور در برگشت باروری به تعقیب وازکتومی مهم می باشند.

  1. بکار بردن تکنیک های دقیق جراحی میکروسکوپی جهت عمل اناستوموز مجدد یا دوباره.
  2. طول مدت زمان بعد از وازکتومی
  3. وجود کرانولوما های ناشی از اسپرم

جلوگیری هورمون در مردان :

همان فیدبک منفی استرویید های جنسی که باعث نهی تخمه گذاری نزد زنان میگردد. اسپرمتوژنیزن در مردان نیز نهی یا مهار خواهد کرد . امااین امر لیپیدو و روابط جنسی را در مرد کاهش خواهد داد.

  1. تستسترون
  2. انالوگ های GnRH

در حال حاضر نسبت به قیمت بالا و عوارض جانبی مثل کانسر کبد یا جگر پرابلم های عروق خونی استفاده از هورمون برای جلوگیری از بارداری در مردان منطقی نیست .

صایمه سهاک حمیدی

ترینر متخصص شفاخانه ملالی

ممکن است شما دوست داشته باشید