روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

هیمچوریا یا په تشو متیازو کی د وینی موجودیت

ده کوچنیتوب د  ناروغیو د جملی څخه د چی په دی مرض کی د بولی سیستم له لاری د ادرارو سره وینه موجوده وی

دا رنځ کیدایی شی د سببونو له نظره د پښتورگو د مخه او یا خپله بډوډی او یا وروسته د کلیی اسباب ولری  هیمچوریا چی پورته یی اسباب ذکر شول کله چی لامل د پښتورگی څخه د مخه یعنی د وینی په سیستم پوری تعلق ولری لکه د وینی د سرو کرویاتو تخریب یا هیمولایز چی د هیموگلوبین یوریا یی څرگنده علامه ده او بل یی انتانات مکروبونه او جراسم دی تیره او نور ډیر اسباب لکه تومورونه کتلی تروما گانی داخلی زخمونه او نور متعدد اسباب یی وجود لری

په دی ناروغی کی ناروغ کیدای شی د ادرار په وخت کی چی قطره قطره وی سوخت. درد. تبه او د ادرار د رنگ سوروالی. کموالی. کم کم بندش. سوزاک پیدا کیږی چی د هر سببی عامل د موجودیت په صورت کی کلنیکی منظره اعراض او علایم د لامل په موقیعت لوړوالی او شدت پوری تړلی دیدا ناروغی چون د لاملونو د نظره په دریو کلاسونو تقسیم شوی ده نو درملنه یی د اسبابو په نوع او د مرض د شدت او د اختلاطاتو د موجودیت پوری تعلق لری نو په ټوله کی باید ذکر کړو چی د بولی سیستم د اوبو الکترولایت. اسید. قلوی   بلانس په نظر کی ونیول شی که سببی عامل انتانات او یا نور د داخله پوری اروند سبب وی نو د داخله متخصیصونو په واسطه درملنه صورت مومی او په هغه صورت کی چی سببی عامل تکر. تروما. زخمونه کتلی،ومور او نور جراحی اسباب وی د متخصص جراح په واسته او که اسباب مشترک وی د یو شریک ټیم په واسته دی درملنه صورت ونیسی.

لیکونکی الحاج پروفیسور دکتور محمد فیاض صافی  ترینر متخصص سرویس داخله اطفال شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

ممکن است شما دوست داشته باشید