روزنامه ملی انیس

هیئتی برای حفاظت از منار جام به غور فرستاده می‌شود

رئیس اجرائیه افغانستان در نشست کمیتۀ اجرایی فرهنگ و هنر، هیئتی را موظف ساخته است که به ولایت غور سفر کرده و از تخریب منار جام جلوگیری نمایند.

کمیتۀ فرهنگ و هنر با آگاهی از شرایط نامساعد منار جام پیشتر هیئتی متشکل از باستان ‌شناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو را به ولایت غور فرستاده بود تا از نزدیک وضعیت منار جام را مورد بررسی قرار دهد.

هیئت پس از سفر به غور و ارزیابی وضعیت منار جام، پیشنهادها و طرح‌هایش را دربارۀ حفاظت از منار و جلوگیری از تخریب ساحه ارائه کرد.

 بربنیاد گزارش هیئت، ترمیم اساسی منار جام و اطراف آن یک میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.رئیس اجرائیه در روشنی گزارش هیئت، به وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو وظیفه سپرد که هرچه عاجل با فرستادن یک تیم تخنیکی مجرب، از تخریب بیشتر ساحۀ منار جام جلوگیری کرده و روی اقدامات بعدی کار نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید