روزنامه ملی انیس

هرتصمیم بربنیاد قانون اساسی گرفته می شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در واکنش به گردهمایی بازیگران سیاسی، به ارتباط اوضاع کنونی و دستاورد سفر بروکسل، طی یک  نشست خبری به رسانه ها گفت: اولتر از همه بخاطر کنفرانس سران کشور های ناتو که برای افغانستان یک دستاورد بزرگ به حساب می رود به ملت قهرمان افغانستان تبریک می گویم و این کنفرانس به تمام ملت، خصوصاً به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک موفقیت بزرگ بود.

همچنان رئیس جمهور غنی در رابطه به تصاویر نشر شده از فاریاب چنین گفت: برای من  بحیث سرقوماندان قوای مسلح کشور هرنوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد وی تأکید ورزید که اجماع کامل ملی برای آوردن ثبات، تحکیم نظام و تطبیق قانون موجود است، افراد مسلح غیر مسوول در برابر کشور به یک معضل بدل شده اند، عملیات فاریاب، ارزگان، فراه وسایر عملیات ها به اساس خواست مردم بوده و مردم تقاضای حاکمیت قانون را دارند.

رئیس جمهور غنی در واکنش به اظهارات شماری از سران احزاب سیاسی درپیوند به انتخابات پیشرو، گفت که هر تصمیم بربنیاد قانون اساسی کشور گرفته می شود و این قانون صد درصد تطبیق خواهد شد، رئیس جمهور غنی خاطر نشان ساخت که نقطه اساسی انتخابات شفافیت آن است، از همین جهت برجامعه مدنی و هم برجامعه بین المللی صدا می کنم که بهترین امکانات نظارت برای انتخابات را فراهم سازند.

هرچند زمان اندکی تا برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است، اما این یک ضرورت است که روند های ملی و دموکراتیک را در تبانی با هم به انجام برسانیم، زیرا نارسایی های کنونی و گذشته متوجه همه ما افغانان است و ما در این زمینه جواب گو خواهیم بود از این لحاظ به صراحت گفته می توانیم که این ملت است که در هماهنگی و مشوره با سران حکومت به حل قضایای ملی و دموکراتیک تصمیم می گیرند، زیرا حکومت وحدت ملی مشوره و تبادل دیدگاه ها را جزء از وظایف و از جمله اولویت های کاری خویش میداند از همین لحاظ در مشوره با سران احزاب سیاسی، جهادی، شخصیت های مطرح و با نفوذ، علمای دین و فعالان مدنی به مسایل ملی و بین المللی می پردازد، پس بهتر است که در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز دیدگاه ها و نظریات خود را با رهبری حکومت شریک و به حل آن بپردازیم و سعی کنیم تا وضعیت کنونی در کشور را مهار و پایه های نظام را استحکام بیشتر بخشیم. 

ممکن است شما دوست داشته باشید