روزنامه ملی انیس

نیم رخ قهرمانان

احمدزی شهید راه سرنوشت خانه ملت

شهید احمدزی یکی از قهرمانان و شهدای پولیس ملی می باشد که در روز ۲۸ میزان مسولیت تامین امنیت یکی از حوزه های انتخاباتی در خیرخانه کابل را به عهده داشت که در اثر حمله انتحاری او و تعدادی از همرزمانش به شهادت رسیدند.

احمد زی حدود یک سال قبل ازدواج نموده بود که در چوکات پولیس ملی به مردم و جامعه خدمت می کرد با به دست آوردن معاش قرض عروسی و مخارج زندگی جدید خود را پرداخت مینمود.

خانواده شهید احمدزی با شنیدن به دنیا آمدن کودک وی خیلی خرسند هستند بخاطر به آغوش کشیدن او لحظه شماری مینماید، با تاسف که فرزند وی در حالی بدنیا خواهد آمد که از لذت آغوش پدر محروم میباشد اما با سربلندی و افتخار وارث نام و نشان یک پدر شهید در راه آزادی، مردم و ملت خواهد بود.

تعهد و حمایت بنیاد از این قهرمان:

دادخواهی از طریق رسانه ها ورسانیدن صدای خانواده شهید احمدزی به گوش مسولین امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر اعاده حقوق و امتیازات وی در مطابقت به موادات قانون خانواده شهدا.

به عهده گرفتن مصارف صحی و ولادی نخستین کودک شهید احمدزی که قرار است بدنیا بیاید.

کمک های اضطراری درصورت ضرورت ووجود امکانات.

شهید احمدزی فرزند نایب شاه باشنده اصلی ولسوالی استالف

۰۷۹۵۷۱۱۹۵۶- ۰۷۸۷۸۰۹۶۳۴ شماره تماس شخصی خانواده احمدزی:

۰۷۱۱۱۵۱۵۱۵ شماره تماس بنیاد:

وحساب بانکی بنیاد مساعدت برای قهرمان افغان

(۰۰۰۱۰۱۲۰۹۹۶۳۶۶۶) افغانی (۰۰۰۱۰۱۱۱۰۲۰۶۸۸) دالر

ممکن است شما دوست داشته باشید