روزنامه ملی انیس

نگرشی در مورد مبارزات انتخاباتی و افکار عمومی

مردم از افکار عمومی موجود باشند. مطبوعات یکی از وسایل اصلی انعکاس دهنده افکار عمومی به شمار می رود  هرچند نمی توانند نمونه کاملی از آرا وافکار عموم مردم را بازگویی نمایند. یکی دیگر از مجاری انعکاس افکار افکار عمومی چنانچه دیده می شود گروه های ذی نفع اند که دربسیاری از دموکراسی ها مقامات عمومی را از فضای فکری و اندیشه جامعه بخصوص مسایل مختلف اقتصادی  اجتماعی، تا از مالیات ها گرفته با محیط زیست آگاه می سازند. البته گروه های ذی نفع معمولاً افکار بخشی از جامعه را بازگو ومنعکس می سازد و برای بازتاب افکار عمومی کافی نمی باشد، هر چند امکان گروه های سازمان یافته ذی نفع برای بخش های مختلف جامعه بیشتر باشند امکان انعکاس افکار عمومی افزایش بیشتری می یابد، گرچه امکان دارد هیچ یک از این مجاری به تنهایی برای بیان افکار عمومی کافی نباشد، اما همگی روی هم رفته می توانند از زوایای مختلف افکار عمومی را بازتاب بخشند.

یکی از مسایلی که بحث از افکار عمومی مطرح می گردد، این است که عامه مردم ما چه اندازه در مورد مسایل عمومی مختلف آگاهی و معلومات می یابند. طبعاً عموم مردم در باره عموم مسایل به یک مقدار اطلاع و آگاهی علاقه پیدا نمی‎نمایند، وقتی اطلاع و آگاهی عموم در رابطه مسئله خاصی بسیار محدود باشد افکار عمومی پیرامون آن شکل نمی گیرد. تشکیل افکار عمومی مستلزم ارتباطات، داد و ستد اطلاعات می باشد.

برعلاوه افکار عمومی در پیرامون هر موضوع خاصی وقتی تشکیل می شود که روی هم رفته خود جوش، سنجیده و پایدار باشد.

افکاری که گروه های حاکم از طرق مختلف، در جامعه القا می نمایند و نیز افکار گذرا و ناسنجیده ای که به شیوه ای تب آلود گریبانگیر با درد و رنج جامعه خصوصاً در مورد انتحارات و انفجارات متعدد درجامعه ما است، افکار عمومی به معنی درست آن خدشه دار با یأس و ناامیدی است.

به نظر عده از صاحب نظران پیچیدگی ذهنیت عامه لازمه تکوین حقایق به اصل افکار عمومی است. غیر اطلاع رسانی و ارتباطات رخدادهای سیاسی و رویدادهای امنیتی در انتخابات مبارزات انتخاباتی و رفاه اجتماعی که اهل حاکمیت ملی و… است اکنون آموزش سیاسی ملت و مردم را رسانه ها و سیاستمداران افزایش داده است که می‎توان گفت که ادامه جنگ و خشونت ضمن ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی با موجودیت خارجیان در کشور به تشکیل افکار عمومی پیرامون  آن مبتنی به مسایل خاص آن انجامیده است خوشخبتانه نسل جوان و آگاه ما به معنی واقعی آن پی برده است.

 تنها به پیرامون مسایل عمومی جامعه مدنی و روشنفکران احساس هویت ملی جنگ وصلح و … در حقیقت که توجه کامل صورت نگرفته آگاه اند. هرچه دامنه این معضلات اجتماعی و ناهنجاری ها و بی‎عدالتی دامنه عمومیت مسایل فساد روشن است در افکار عمومی انعکاس یافته است و داوری درمورد آن صورت می‎گیرد چون روش های نظر خواهی برای بیان افکار عمومی جامعه باز می گردد آگاه اند.

نمایندگان مردم رهبران سیاسی به نظر خواهی عمومی باید اهمیت بسیار داد. زیرا اگر رفتارشان از آنچه مورد انتظار افکار عمومی مربوط و منوط است تا فاصله زیاد نگیرند، احتمال انتخاب مجدد شان کاهش و موفقیت شان مجال خواهد بود. از اینرو، بین صاحب نظران و سیاستمداران اختلاف هست که آیا نمایندگان پارلمان هریک نماینده نظرات حوزه انتخابیه خویش می باشد و باید افکار عمومی آن حوزه را در نظر بگیرد و یا اینکه نماینده کل مردم و مصلحت عمومی است. رهبران سیاسی معمولاً برای توجیه اقدامات اصلاحی خود به نتایج نظر خواهی های مساعد دست نیافته اند که ذیلاً به آن اشاره می شود. از این روسازمانهای نظر خواهی عمومی به عنوان مواضع برنامه های انکشافی دولتی تأثیر منفی را بیان وانمود کرده اند که در رسانه ها و مطبوعات در دموکراسی ها کشور ما اکثر مردم در این شرایط حساس زیادی نسبت به مسایل سیاسی نشان داده اند. اما در این شرایط بحرانی کشور مسایلی و موضوعات ناهنجاری اشاره دارد که شمار بسیاری از مردم را به تفکر و فعالیت های سیاسی نوین وامی دارند. بعضی مسایل نیز توجه نسل جوان و جامعه مدنی را جلب نموده و می نمایند، تا نقش دولت طبق قانون و مقررات اهمیتی بعدی را مطابق برنامه های انکشافی بدور از منافع شخصی مسایل در مورد افکار عمومی به صورت ملی مطرح باشد تا از برنامه های انکشافی و مقررات اداری که به فساد آلوده اند حمایت بیشتری برای جلوگیری از آن به عمل آورند، زیرا نمایندگان ورهبری دولت از پیامدهای ناخوشایند آنان مخالف اند و محبوبیت شان در نزد افکار عمومی کاهش یافته است. و خدمات دولت هم تأثیر تعیین کننده طبق وعده های نمایندگان گذشته در پارلمان به جای و مقامی نداشته است. به صورت کلی دریک حکومت دموکرایتک افکار عمومی از طریق رأی دادن، ریفراندوم، تماس مردم با مقامات عمومی، گروه های ذی نفع  مطبوعات و رسانه ها، عضویت در احزاب و گروه ها و… با انعکاس رویداد های سیاسی تحقق می یابد، با توجه به ماهیت طبقاتی جامعه دموکراتیک وعدم تجانس و تنوع اجتماعی و فرهنگی گروه ها و تنظیم ها با اختلاف رأی نبود نظر واحد میان آنان در وطن ما همواره اینها هستند که مقامات و سیاست های غیر متعارف را خود نماینده افکار عمومی مطرح می سازند، که عده از آنان شامل تبهکاران زورمندان که دولت هم در برابر جرم و فساد آنان نفوذ پذیر است نمی توان گفت سیاست کجا متوقف می گردد و جرم و خیانت از کجا آغاز گر است. حکومت قدرت مبارزه بابی‎قانونی، قاچاق مواد مخدر، فساد وفقر و جنبش های جدایی طلب را ندارد. در عدالت هم واسطه و وسیله موجود است. دموکراسی بیشتر تبلیغ می شود تا عملی گردد وحدس زده می شود انتخابات مانند گذشته دستکاری خواهد شد و در آمد های ناشی از منابع طبیعی مانند معادن و… به جیب افراد فاسد وشبکه های مافیایی می‎رود و دولت رامی توان ناکام وضعیف قلمداد نمود.

قابل یاد آوری است اساس حکومت ناکام در آن فرماندهان نظامی، گروه های شبکه نظامی زارعین تریاک به شکل خود سرانه ای عمل می نمایند. جدایی خواهی سرزمین کشور را تهدید می نماید.

ستدرد های تعلیمی و تربوی وتأمین بهداشت بسیار ضعیف است گسترش امراض مختلف وصعب العلاج رامی توان در مقوله دولت ضعیف قرار داد، که فقط کمک های خارجیان می تواند آنان را از خطر نابودی نجات دهد. آنچه ارائه شد که حداکثر مطالب با نگرشی علمی که خصلت فضیلت رسالت تاریخی یک معلم همراه است فراهم شده به خدمت خوانندگان به مثابه هدیه علمی ناچیز تقدیم است. افزون به این نگارش در مقام علمی و اکادمیک مبتنی به افزایش تولیدات فرد و دانش عمومی است که در مطالعات پوهنتونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این تحریر هم باویژگی عام که با مفاهم اصول دموکراسی افکار عمومی سروکار دارد، و برای سرنوشت آینده تاریخی انتخابات مردم رنج دیده کشور نوعاً با حیات اجتماعی و اقتصادی در رابطه است نگاشته شد و بالآخره مشروعیت ساختار نظام مثل قانون اساسی قوای سه گانه حکومت تا ساختار های سیاسی آن در سراسر جامعه ما بهتر تحقق پذیر و از این رو شایسته می دانم با تقدیم تحریر این مقاله خواندن آن ندای علاقمندان مؤثر و مفید باشد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید