روزنامه ملی انیس

نکته های پتاقی دار

 • پدرکلانش راکت سکر فیر می کرد، پدرش نارنجک
  می انداخت، خودش پتاقی می زند.
 • آخر پتاقی بازی، آتشبازی است.
 • پت-پت نگو، پتاقی بگو!
 • چین را از پتاقی، دالرش به کار است.
 • از بس به انتحار و انفجار معتاد شده است، حالا یک لقمه نان بدون صدای پتاقی از گلویش نمی گذرد.
 • پتاقی والا در سایه انتحاری می رود و می گوید که سایه خودم است.
 • پتاقی والا رفتار راکت والا را کرد، رفتا خودش هم از یادش رفت.
 • مه چی میگم، پتاقی ام چی صدا می کند؟!
 • زور نفر به انتحاری و ماین چسپکی و ماین مغناطیسی والا نمی رسید، حالا زورش به پتاقی والا هم نمی رسد.
 • پتاقی را در پیش پای نفر زد، آخر نفر، ممی اش برآمد.
 • از صدای پتاقی پسر، زهره مادر ترکید.
 • نزن در پیش خانه کسی پتاقی، تا نزند در پیش خانه ات بمب دستی!
 • روز خوش ما، پتاقی بازی و فیرهای شادیانه و مرغانیه و گرگانیه و روباهیانه و… است!
ممکن است شما دوست داشته باشید