روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نُتر دام دو پاری

-هر حادثه بزرگ، عواقب بیشماری در پی دارد.

-سر بی شام برزمین نهادن بسیار رنج آور است؛ ولی مضحک تر از آن این که انسان نداند کجا می تواند شب را به روز آورد.

-جیب خالی، مرد را ماجراجو بار می آورد.

-دوستی یعنی برادری، خواهری یعنی دو روح که چون انگشتان دست به هم نزدیک اند؛ ولی در هم نمی‎آمیزند.

-عشق یعنی یک روح در دوبدن. مرد وزنی باهم جوش می خورند و به صورت فرشته یی در می آیند.

-عشق موهبت آسمانی است.

-ابنیه بزرگ نیز به مانند کوه های بلند، ساخته و پرداخته قرون متمادی است.

-زندگی بدون عشق و محبت  ارابه خشک و پرصدایی بیش نیست.

-روح در جسم علیل به تحلیل می‎رود.

-ذکاوت هرکسی دایم موازی با آداب و اخلاق و سجایای وی در حال رشد و افزایش است. فقط انقلابات شدید روحی قادر است که این توازن و تعادل را برهم زند.

-تغییر شکل اندیشه بشر ملازم با تغییر شکل بیان آن است.

ممکن است شما دوست داشته باشید