روزنامه ملی انیس

نهاد های امنیتی باید برای باز کردن مراکز بیشتر رأی دهی تلاش کنند

باآن که از آغار پیکار های انتخاباتی در کشور اضافه از یک ماه سپری شده است،پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هنوز کم رنگ است و به جز سه، چهاردسته انتحاباتی سایر دسته ها آرام و خاموش اند.

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ شش میزان سال جاری برنامه ریزی شده است. پیکار های انتخاباتی میان هفده دسته انتخاباتی  از شش اسد آغاز شده است مگر ازاین میان تنها سه یا چهاردسته انتخاباتی تا اندازه یی فعال اند.

آن دسته های انتخاباتی که پیکار های انتخاباتی شان را آغازهم کرده اند، برنامه های شان سرتاسری نیست، محدود به کابل و یکی دو شهر دیگراست .

اکنون این پرسش مطرح است چه عوامل سبب شده است تا مبارزات انتخاباتی کمرنگ باشد؟

آگاهان سیاسی به دو عامل اشاره می کنند که باعث شده است تا مبارزات انتخاباتی کم رنگ باشد، مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان وامنیت شکننده در کشور.

دررابطه به مذاکرات صلح و یا توافق احتمالی میان امریکا و طالبان ،دولت افغانستان از قبل موضع خود را واضح کرده است.

دولتمردان افغان به این باور اند که انتخابات یک برنامه ملی است که برگزاری آن، روند صلح و گفتگو های سیاسی را تقویت خواهد کرد واین دولت منتخب است که می تواند در رابطه به آینده سیاسی افغانستان تصمیم بگیرد. دولت افغانستان تاکید بر برگزاری انتخابات دارد و این کار راعملی می داند .مگر مساله امنیت حرف دیگر است .

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از میان ۷۳۸۵مرکزرای دهی، تنها در۵۳۷۳مرکز انتخابات برگزار خواهد شد و دوهزار مرکز دیگر به دلایل امنیتی مسدود خواهندبود.

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است (کمیسیون مستقل انتخابات حدود پنج ماه پیش از نهادهای امنیتی خواسته بود تا برنامه های امنیتی انتخابات را برای تأمین امنیت بیش از هفت‌هزار مرکز رأی‌دهی در سراسر کشور تنظیم کنند. نهادهای امنیتی پس از بررسی و ارزیابی این مراکز به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داد که ازمیان بیش از هفت‌هزار مرکز رأی‌دهی، تنها قادر به تأمین امنیت ۵ هزار و ۳۷۳ مرکز هستند.به این ترتیب، بیش از یک‌ونیم هزار مرکز رأی‌ده یاز برنامه کمیسیون مستقل انتخابات که قرار بود در آن‌ها انتخابات برگزار شود، خارج شد.

در همین حال نهاد های نظارت کننده بر انتخابات می گویند که انتخابات با بسته بودن حدود دوهزار مرکزرای دهی نمی تواند یک انتخابات سرتاسری باشد .

با بسته بودن حدود دو هزار مرکز رای دهی جمعیت وسیعی از مردم از حق رای دهی محروم می شوند .

این نهاد ها تاکید دارند که نهاد های امنیتی باید برای باز کردن مراکز بیشتر رای دهی تلاش کنند به هر اندازه یی که مراکز رای دهی  بیشترباز باشد به همان پیمانه انتخابات اعتبار خواهد داشت.

بها مهر مشاور مطبوعاتی وزارت امور داخله می گوید که دررابطه به انتخابات تدابیر مشخص امنیتی روی دست است.

اوبه اساس رهنمود مشترک امنیتی ،تدابیر ویژه درروزهای انتخابات در تمام کشور به اجرا گذاشته خواهدشد که مرحله وار تطبیق خواهدشد که روی تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امنیت دفاترآنان، تامین امنیت کار زارهای انتخاباتی و تامین امنیت انتقال مواد اساسی انتخاباتی تمرکز می شود.

مراحل بعدی، تامین امنیت روزهای انتخاباتی ، که برای تامین امنیت این روزها تدابیر مشخص تری روی دست است که درآن ۷۲ هزارمنسوب نیروهای امنیتی به کار گرفته خواهد شد. البته نیروهای ریزرفی نیز آماده اند تا درصورت ضرورت به تمام ولایت افغانستان در پهلوی نیروهای تعیین شده تامین امنیت کنند.

مراکز و محلات رای دهی با سه کمر بند امنیتی تامین امنیت خواهند شد وبرای  تامین امنیت انتخابات ،اردوی ملی ، قوای هوایی و امنیت ملی نیر دخیل خواهند بود.

مهراضافه کرد که وزارت امورداخله تلاش دارد به خاطر تامین امنیت روزهای انتخابات،تدابیر امنیتی را به اساس نفوس شهرها برنامه ریزی کند و کابل به دلیل پرنفوس ترین شهر کشور بیشتر در تمرکز خواهد بود.

وزارت امور داخله می‌گوید که برنامه های امنیتی انتخابات به صورت جامع تهیه و با کمیسیون‌های انتخاباتی شریک شده است.

همچنان وزارت امور داخله، حدود ۱۰ هزار زن برای بازرسی در محلات رأی‌دهی زنانه استخدام خواهند کرد.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در این رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: برای استخدام این شمار زنان برای تلاشی زنان در مراکز رای دهی،هماهنگی لازم بینوزارت امور داخله، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات وجوددارد.

با وجود این همه وعده ها و تعهدات، نه تنها شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، بل شماری از مردم به دلایل تهدید های روز افزون امنیتی نتوانسته اند که پیکار های انتخاباتی خود را آغاز کنند و یا در این چنین پیکار ها شرکت کنند.

گروه های مسلح مخالف تهدید کرده اند که برنامه های انتخاباتی را مختل می کنند با وجود چنین تهدید ها تا کنون تنها یک مورد خشونت در برابر پیکار های انتخاباتی ثبت شده است و آن حمله بر دفتر روند سبز در کابل است که از سوی امرالله صلح که در دسته انتخاباتی دولت ساز معاون اول است رهبری می شود. این نشان می دهد که برنامه های امنیتی موثر وکارا بوده است.

ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید