روزنامه ملی انیس

نهادهای مسئول را در کاهش آلودگی هوا، یاری رسانید

آلودگی هوای شهرکابل برخلاف تلاشهای ممتد وپیهم ادارات زیربط این روزها افزایش و نوسان را نشان می دهد که افزایش این پدیده کشنده که در حقیقت سونامی خاموش نامیده می شود، نهایتاً به زیان شهروندان شهر کابل است.

هرچند با وجود اقدامات عاجل حکومت به ویژه اداره ملی حفاظت از محیط زیست، شاروالی کابل و هشدار های وزارت امور داخله به مکان های دودزا ومسدود ساختن چندین هوتل وشهرک، هنوز هم آلودگی هوای شهر کابل کاهش نیافته است که ادامه این وضعیت قابل نگرانی است، زیرا معیار کیفیت هوا ۷۵ مایکرون در هر متر مکعب است، اما به اساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، میزان ذرات معلق در فضای نواحی هشتم، یازدهم وشانزدهم شهرکابل به بیش از ۳۰۰ مایکرون در هر متر مکعب رسیده که در مقایسه به هفته های قبل افزایش بی نهایت زیاد ودر حال نوسان را نشان می دهد.آگاهان محیط زیست به این باور اند، در صورتی که شهروندان شهر کابل در این راستا با مسئولان امور محیط زیست کم علاقه گی نشان دهند و نهادهای مسئول را در این راستا حمایت و همکاری نکنند، یگانه راه حل که بتواند آلودگی هوای شهر کابل را در کوتاه مدت به حد اقل برساند، تعطیل دوباره روزهای پنجشنبه است، اما این راه حل اساسی و دایمی نیست، بلکه ضرورت به کار و تلاش مضاعف و بیشتر دارد و ادارات زیربط بایست از آغاز سال برای مهار آلودگی هوا در شهرها به ویژه شهر کابل، برنامه ها و طرح های مدون و همه جانبه را در تبانی با طرح درازمدت اداره محیط زیست رویدست گیرند و در موقع آن به منصه اجرا قرار دهند.

اگر چه حکومت منحیث مسئول تلاش های چشمگیری را رویدست گرفته تا این چالش به حداقل برسد، اما عدم توجه شهروندان شهر کابل و استفاده بی رویه مواد آلاینده و توجه نکردن محله های دودزا به هشدارهای نهادهای زیربط، کار را به تمام شهروندان شهر ونهادهای مسئول دشوار ساخته است که در این صورت، اگر پایتخت نشینان نهادهای مسئول را در کاهش آلودگی هوا کمک و یاری نرسانند، بدون شک نقص و زیان آلودگی هوا همه را یکسان متضرر و دچار امراض گونه گون خواهد ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید