روزنامه ملی انیس

نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت روز مادر افتتاح شد

وزارت اطلاعات وفرهنگ به گرامیداشت روز مادرنمایشگاه صنایع دستی زنان را دیروزدرکابل افتتاح کرد.به گزارش آژانس اختر،پوهنیارسعیده مژگان مصطفوی معین مالی،اداری وگرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ در مراسم افتتاح نمایشگاه که در پارک تیمورشاهی راه اندازی شد، در رابطه به نقش استقلال اقتصادی مادران در خانواده واجتماع  صحبت کرد و گفت که زنان در کنار تربیه فرزند سالم با کار ودرآمد مستقل می توانند در گردش درآوردن چرخه اقتصاد خانواده نقش مهم داشته ودر اجتماع از حیثیت واعتبار بیشتر برخوردار شود از همین رو معینیت مالی وگرځندوی با راه اندازی برنامه های مختلف می کوشد فرصت های مناسب برای بازاریابی محصولات مادران صنعت پیشه در داخل وخارج فراهم  کند .

وی هدف راه اندازی نمایشگاه را خود کفایی ورشد اقتصاد زنان صنعت پیشه خواند.

پوهنیارمصطفوی همچنان از راه اندازی سه نمایشگاه بین المللی در ازبکستان ،تاجکستان وایران در آینده نزدیک خبر داد.

مرتضی عزیزی مسوول راه اندازی این نمایشگاه به خبرنگار آژانس باخترگفت که  معینیت مالی  اداری وگرځندوی به منظور رشد اقتصاد دوهزار زن متشبث که در این اداره  ثبت اند همه ساله پنج تا شش بارهمچو نمایشگاه ها راه اندازی می کند.بلقیس وزرمینه مرادی ازجمله مادرانی که از شرکت صنایع دستی زنان ترکمن صنایع دستی شان را در این نمایشگاه به نمایش وفروش گذاشته اند گفتند که راه اندازی چنین نمایشگاه ها در بازاریابی وایجاد روابط کاری میان زنان تجارت پیشه خیلی ارزشمند است.

در این نمایشگاه صنایع دستی مادران در ۷۵غرفه برای سه روز به نمایش وفروش گذاشته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید