روزنامه ملی انیس

نقش پولیس زن درتأمین امنیت

امنیت پدیدۀ است که از بدوپیدایش یکی از نیازهای اساسی انسان بوده، و با توجه به نسبی بودن آن، نمی‌توان یک تعریف کلی از امنیت ارائه کرد. بالاثر پنداشتن پدیده‌های مختلف به عنوان موضوع امنیتی در کشور‌ها وفرهنگ‌های مختلف ارائه تعریف کلی از امنیت را دشوار کرده است. درکشور‌های صنعتی و پیشرفته امنیت اقتصادی برای مردم این کشور‌ها مهم تلقی می‌شود. اما در کشور‌های جهان سوم به خصوص کشورهایی ‌که همواره در معرض تهدید‌های نظامی قرار دارند، تعریف امنیت یعنی حفظ جان و در قدم بعدی داشتن غذا و تلف نشدن از گرسنگی‌ می‌باشد. برای مردم افغانستان به عنوان یکی از کشورهایی‌که مدام مردم آن طعم تلخ جنگ را چشیده‌اند امنیت فزیکی و غذایی برای آن‌ها در اولویت قرار داشته است.

مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید ایجاد اعتماد وهمکاری متقابل میان پولیس وجامعه است، وقتی پولیس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از استاد پوهنتون گرفته تا مامور تنظیف شاروالی این احساس را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند که به پولیس گرچه به پیمانه خیلی کم کمک نماید تا پولیس بهتر بتواند امنیت جامعه را تأمین نماید. در همه کشورهایی که امنیت همه جانبه وجود دارد عامل اصلی آن اعتماد افراد آن کشور به پولیس است که همین اعتماد زمینه هر گونه همکاری‎را با پولیس فراهم نموده است.پولیس یکی از ارگانهای امنیتی برای حفظ امن و نظم عامه در تمام کشور ها نیاز اساسی مبرم تلقی می شود، در کشور ما منحیث یک کشور اسلامی و سنتی اکثریت پولیس مرد وظیفه تأمین امن و نظم را به دوش دارد، از آنجایی که نیم پیکر جامعه ما را زنان تشکیل می دهند لذا داشتن پولیس مرد تنها کافی نیست و هم این ممکن نیست که در نبود پولیس زن تلاشی های خانه ها و یا زن هارا انجام داد و یا هم بعضی قضایا را مخصوصاً قضایای خشونت علیه زنان را توسط مردان پولیس حل نمود.

 افغانها خواهان زندگی در داخل یک نظام مؤثر، پاسخگو و شفاف با اداره های قوی تطبیق کننده قانون که در آن پولیس زن نیز قادر به ایفای نقش خود باشند می باشند. نقش پولیس زن در جامعه از خشونت ها که همانا خشونت در برابر زنان، ازدواج های اجباری، اخذ پول گزاف قبل از ازدواج بنام طویانه و نام های دیگر، آزار و اذیت جنسی و قتل های ناموسی و سوء استفاده مجرمین از لباس زنانه جلوگیری می کند.

با نگاه به پیشینه تاریخی افغانستان دیده می‌شود که حضور زنان در نهادی‌های امنیتی، در زمان ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان در سال۱۹۶۷ زنان در نهاد‌های امنیتی حضور فعال داشتند. بعد از آن به اثر جنگ و بی ثباتی در سه دهه حضور زنان در قوای پولیس به صفر کاهش یافت. از زمان حکومت حامد کرزی تا تشکیل حکومت وحدت ملی حضور زنان در نهاد‌های امنیتی محسوس و رو به افزایش بوده است.

اقدام های بیشتری نیاز است تا پولیس زن را در صفوف پولیس ملی افغانستان جذب، آموزش و محافظت نمود. این یک گام مهم برای تقویت و حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان نقش ارزنده ای را در توسعه و ایجاد یک فضای صلح و با ثبات می تواند بازی کند. پولیس زن در تأمین امنیت نیز همکاری خوب و موثر شده میتواند. بعضی از آنها بمنظور تلاشی زنان در محلات کنترول پولیس، تلاشی خانه ها و دروازه های ورودی ساختمان های دولتی و غیره با حفظ ارزشهای اسلامی و افغانی ایفای وظیفه کرده میتوانند.

حکومت افغانستان در راستای مساعدکردن فضای مناسب، فرصت‌های تحصیلی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، تشویق و ترغیب خانواده‌ها نقش کلیدی دارد، تا خانواده‌ها دختران‌شان را اجازه کار در نهاد‌های امنیتی بدهند. هم‌چنین آگاهی‌دهی مردم و تشویق زنان پولیس از سوی مردم در جامعه می‌تواند باعث پررنگ شدن نقش هرچه بیشتر زنان در نهاد‌های امنیتی گردد.

همایون ایوبی

ممکن است شما دوست داشته باشید