روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نقش رسانـه ها در تأمیـن صلـح پایدار اثـر گذار مـی باشـد

شورای عالی صلح دیروز نشست مشترکی با نمایندگان برخی از نهاد های مدافع حقوق ژورنالیستان به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد روندصلح تدویر کرد.

در این نشست که نمایندگان مرکز همبستگی ژورنالیستان  شورای ژورنالیستان افغانستان  مرکز همآهنگی ژورنالیستان و شماری از نمایندگان مرکز قانونمندی رسانه ها حضور داشتند، محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح با تأکید براهمیت و نقش رسانه ها در تأمین صلح گفت که این نشست را به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است.

داوودزی از خبرنگاران خواست که در رابطه به صلح نظریات و پیشنهادهای خود را با شورای عالی صلح شریک سازند.

در ادامۀ این نشست مصدق مقسط معاون مرکز همبستگی ژورنالیستان، حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان، محمد اسحق صمدی رئیس مرکزهمآهنگی ژورنالیستان، کریمه عزیز معاون بخش زنان شورای ژورنالیستان افغانستان و سید داوود یعقوبی رئیس مرکز قانونمندی رسانه ها به نمایندگی از شرکت کنندگان سخنرانی نمودند، وسایل ارتباط جمعی و رسانه یی را تأثیر گذارترین وسایل در زندگی جمعی و فردی توصیف کردند.

به گفتۀ آنها، انعکاس حقایق به گونۀ بی طرفانه، زمینه ساز صلح و تشویق همگان به آشتی ملی خواهند شد. آنان تأکید کردند رسانه ها نقش ارزندۀ برای برقراری صلح در کشور دارند. این نهاد ها از شورای عالی صلح می خواهند، مانع تبلیغات نادرست و علیه صلح در رسانه ها شوند تا از کشانیدن اذهان عامه به سمت بحران جلوگیری به عمل آید.

این نهاد ها همچنان به خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز توصیه نمودند که در فعالیت ها و برنامه های رسانه یی شان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح پذیری و جلوگیری از خشونت ها کارهای مفیدی  انجام دهند  زیرا به باور آنها در عدم موجودیت صلح، فعالیت رسانه ها نیز مشکل زاخواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید