روزنامه ملی انیس

نقش جوانان در پیشرفت جامعه حایز اهمیت بیان شد

 محبوب محبت مدیر جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ زابل به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که ازاین روزبابرپایی محفلی درمرکز زابل بزرگداشت شد.

 دراین محفل با شرکت سرپرست ولایت زابل ، روسای اطلاعات وفرهنگ ، معارف فعالان مدنی و صدها جوان برگزارشد سخنرانان در خصوص نقش جوانان برای پیشرفت و تعالی کشور صحبت کردند وخواستار زمینه سازی برای تحصیل و کار جوانان درآن ولایت
شدند.

 دراخیر برای شماری از جوانان ممتاز تحایفی نیز توزیع شد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید