روزنامه ملی انیس

نقش بانک جهانی در پروژه های حیاتی در افغانستان مهم است

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امورخارجه با شبهام چودری رئیس بخش افغانستان دربانک جهانی درحاشیه نشست گروه بین المللی تماس ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت امورخارجه به آژانس باختر معین سیاسی وزارت امورخارجه ازکمک های بانک جهانی به  افغانستان تشکرکرد و نقش بانک جهانی را پیرامون تمول پروژه های حیاتی در افغانستان ، ارزنده تلقی آرزو کرد.

همچنان هردو طرف برگزاری نشست سوم روند کابل و اتخاذ همآهنگی های لازم با نهادهای ذیدخل بین المللی به منظورتمول پروژه های زیربنایی درافغانستان تأکید کردند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید