روزنامه ملی انیس

نشست کمیته قوانین کابینه تدویر یافت

جلسه کمتیه قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته، بعد از ظهر دیروز در قصر صدارت عظمی‌برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی چون طرح تعدیل برخی از مواد قانون اعضای کادر علمی‌انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی‌– حقوقی وزارت عدلیه، طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون اجراآت جزائی عسکری، بررسی تعارض بین حق‌التصدیق ترجمه اسناد رسمی‌و خدمات کنسولی و طرح مقرره تنظیم وظایف اداره انسجام امور کوچی‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، وزارت عدلیه طرح تعدیل ماده هفتم قانون اعضای کادر علمی‌انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی‌– حقوقی این وزارت را به جلسه ارائه کرد.
طرح تعدیل ماده هفتم این قانون بر اساس مصوبه شماره (۱۰) مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۹۷ کابینه تهیه شده است که به وزارت مالیه دستور داده تا در اجرای امتیازات کادری انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی‌– حقوقی وزارت عدلیه، اقدام کند.
این طرح تعدیل همچنین به منظور یکسان سازی امتیازات اعضای کادر علمی‌انستیتوت قانون‌گذاری با امتیازات اعضای کادر علمی‌مؤسسات تحصیلات عالی و اعضای کادر علمی‌اکادمی‌علوم و کادر علمی‌تخصصی وزارت صحت عامه، تهیه و ترتیب شده است.
اعضای کمیته قوانین کابینه بعداز بحث و تبادل نظر در مورد جزئیات این طرح تعدیل، آن را تأیید کردند و به وزارت عدلیه وظیفه سپردند که در مشوره با وزارت مالیه در مورد مسائل مالی، این طرح تعدیل را برای نهایی سازی و ارائه به جلسه کابینه، آماده کند.
در جلسه کمیته قوانین همچنین طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزائی عسکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه بعد از بحث‌های مفصل فیصله کردند که این طرح در یک جلسه اختصاصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
جلسه کمیته قوانین کابینه همچنین تعارض بین حق التصدیق ترجمه اسناد رسمی‌و خدمات کنسولی را بررسی کرد و اعضای جلسه در مورد این موضوع دیدگاه‌ها و نظریات شان را شریک کردند.
استاد دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفت که حق التصدیق را باید یک اداره از شهروندان اخذ کند و اداره دوم حق ندارد از تصدیق همان سند، حق‌التصدیق اخذ کند.
معاون دوم رئیس جمهور تأکید کرد که این موضوع باید به صورت اساسی حل شود و باید یکی از وزارت‌های عدلیه و یا وزارت امور خارجه، حق‌التصدیق اسناد رسمی‌را از شهروندان اخذ کند.جلسه کمیته قوانین کابینه فیصله کرد که این موضوع نیز در یک جلسه اختصاصی و با توجه به تجارب کشورهای دیگر در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در جلسه کمیته قوانین کابینه همچنین طرح مقرره تنظیم وظایف اداره انسجام امور کوچی‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأیید شد.این طرح مقرره به منظور پیشبرد وظایف و رهبری سالم در اداره انسجام امور کوچی‌ها در چهار فصل و ۲۴ ماده تنظیم شده است و برای نهایی سازی به جلسه کابینه ارائه می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید