روزنامه ملی انیس

نشست های پشت درب های بسته نمی تواند ما را به صلح برساند

مذاکراتی که میان افغانان به میزبانی مشترک آلمان و قطر دردوحه جریان دارد گفته می شود. درآن ۶٠  تن از سیاستمداران افغان اشتراک دارند. قبل ازاین نیز سیاسیون افغان در دونشست با طالبان درمسکو شرکت کردند مگر نتیجه یی برروند صلح درافغانستان نداشت . نشست های مسکو هم بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان برگزارشده بود.

باور ها بر این است که در عدم حضور نماینده دولت افغانستان که تصمیم سرنوشت ساز در روند سیاسی افغانستان گرفته می تواند این گونه نشست ها،بی معنا خواهد بود.پس نشست دوحه سازنده تر از نشست های مسکو و یا لاهور نخواهد بود.

تأکید مردم براین است که حکومت افغانستان باید در گفتگو های صلح نقش محوری داشته باشد درغیر آن، هرنوع نشست بی نتیجه و بی مفهوم خواهدبود.

پیشرفت های تازه در قضیه افغانستان  نشان می دهد که دستان پیدا وپنهان دربیرون از افغانستان در خصوص این کشورفعال شده اند وهر کدام در پیمنافع خود اند آنچه قابل دقت و نگرانی است ،فراموشی منافع ملی افغانستان در این تلاش ها است.

 در حالی که سیروتحولات درگذشته ثابت کرده است همکاری کشور های بیرونی با افغانستان در خصوص روند صلح بیشتر با برنامه وهدف بوده است  شک و تردید خود را دارد.

باور مردم ما براین است که نشست های پشت درهای بسته که مردم از محتوای آن بی خبر باشند نمی تواند مارا به صلح برساند و از بار مشکلات جاری بکاهد،بل می تواند براین گمان بیفزاید که معامله دیگری در راه است که نباید از پیامد آن غافل بود.

رفتار تناقض آمیز حلقات و
کشور های بیرون وپراکندگی داخلی ،به خارجی ها امکان می دهد که در خصوص مسایل ملی و سرنوشت سازما  تصمیم بگیرند.

این ها نمایانگر آن است که متفرق بودن و چنددسته بودن، زیان های اساسی و جبران ناپذیر برای مردم و کشور ما دارد وخارجی ها را فرصت می دهد که در خصوص مسایل داخلی و ملی ما بیشتر دخیل شوند.

در اینجا هوشیاری سیاسی مطرح است ، مردم افغانستان باید در چتر سیاسیون شان بیشتر با هم هماهنگ و بسیج شوند و دریک موضع گیری واحد برای حل مشکلات شان دست به کار شوند ، امروز، زمان پذیرش و تحمل یک دیگر است، نباید به نام قوم، تبار  سمت و منطقه، تنظیم و حزب از هم جدا بود بل منافع ملی ومنافع مردم از ما می خواهد که در کنار یک دیگر برای ایجاد یک آینده بهتر دست به کارشویم و با شکستن مرزهایی که باعث شقاق و پراکندگی ما می شود آینده بهتر برای فرزندان خود ترسیم کنیم.

طالبان اگر متعهد به منافع ملی اند باید از خود جسارت نشان دهند و با دولت وارد مذاکره شوند و از جنگ با نیروهای امنیتی و کشتار مردم افغانستان  دست بردارند. ادامه لجاجت، فقط برای مردم افغانستان فاجعه به بار می آورد وبس.

ممکن است شما دوست داشته باشید