روزنامه ملی انیس

نشست مشورتی درمورد محافظت اطفال برگزار شد

مؤسسه حمایه اطفال دیروز  نشست ملی مشورتی را در مورد محافظت اطفال با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی برگزار کرد .

به گزارش آژانس باختر : در آغاز این نشست فیض الله ذکی وزیر کار و اموراجتماعی پیرامون محافظت از اطفال صحبت کرد و گفت که محافظت از اطفال یک امر ضروری است زیرا که اطفال بیشترین نفوس کشورما را تشکیل میدهند.

او گفت که سرنوشت آینده کشوربه اطفال تعلق میگیرد وآن ها  آینده سازان کشور هستند .

به گفته وی اطفال در برابر ناملایمات آسیب پذیرترین قشر استند جنگ و ناملایمات ، فقر بی کاری ، سوء تغذی ، خشک سالی ، آفات طبیعی ، مهاجرت ها و بی جا شدنها پدیده های اند که کشور به آن روبرو میباشد واین مسأله نیازمند راهکاری می باشد که باید برای اطفال آماده گردد.

او از خانواده ها خواست تا اطفال شان آموزش بدهند زیرا بدون تعلیم و تربیه اطفال نمیتوانند توانمند شوند .درقدم اول نهاد که در قبال محافظت اطفال مسئولیت دارد خانواده ها بعد حکومت و نهادی های اجتماعی اند  .

وزیر کار گفت که ده قانون عمده راجع به حمایت از قانون محافظت اطفال وجود دارد و نیز ۹ قانون متمم در این مورد وجود دارد .

وی گفت که در ۲۴ ولایت کشور و۱۳۸ ولسوالی ۱۴ هزار افغان مرد وزن درشبکه محافظت اطفال کار میکنند و این شبکه ها بسیار فعال کار میکنند .

وزیر کار گفت که در کشور۵۶ پرورشگاه دولتی و خصوصی وجود دارد که اطفال را نگهداری میکند ویک روند خوب تعلیم تربیه در این پرورشگاه ها جریان دارد که به شبکه های محافظت اطفال عمل میکند. ۱۵ مرکز ۲۴ ساعته و ۱۵ مرکز ۱۲ ساعته به وضعیت شان رسیده گی میکند .

وزیر کار یاد آور شد که درسال جاری بیست پرورشگاه دیگر نیزساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد وهمچنان شش مرکزجدید محافظت اطفال در ۶ زون ایجاد میشود ویک مرکز در کابل که ظرفیت پذیرش دوصد تن را خواهد داشت ایجاد میشود ویک مرکزدیگرامروز در کابل افتتاح میشود .

دراین نشست انو نماینده مؤسسه حمایه اطفال صحبت کرد و گفت که کار های در مورد تطبیق حقوق اطفال صورت گرفته است ۹ میلیون طفل به تعلیم وتربیه دسترسی دارند و ما نیز درشهرها ولسوالی ها کار میکنیم تا فرصت های بیشتری را برای آنان فراهم سازیم .

وی گفت که در رابطه به قانون اطفال باید کارهای بیشتر صورت بگیرد .

همچنان در این نشست ساگی نماینده صندوق کودکان ملل متحد نیز صحبت کرد وگفت که در مورد حمایت ازحفاظت اطفال باید یک هماهنگی وکار جدی صورت گیرد .

همچنان در این نشست نجیب الله اخلاقی رئیس سکرتریت محافظت اطفال وزارت کار و امور اجتماعی در مورد صحبت کرد .

این نشست امروز نیز ادامه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید