روزنامه ملی انیس

میرمفتون ، محلی خوان کشور لقب استادی گرفت

هنرمندان بیرون مرزی کشوربرای میرمفتون محلی خوان، لقب استادی اعطا کردند.
این لقب دیروز با مراسمی که دروزارت اطلاعات وفرهنگ برپاشد، رسمیت یافت. به گزارش آژانس باختر، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ این اقدام هنرمندان بیرون مرزی کشوررا ستایش کرد و با اهدای تندیسی به استاد میرمفتون، کارهای هنری وی را گرامی داشت.
زهیر گفت که افغانستان کشور جنگ زده است و مردمان آن غمگین ترین مردمان روی زمین اند به برگزاری چنین برنامه ، استاد میرمفتون محلی خوان افغانستان می تواند به مردم نشاط آورد وهنرمندان را تشویق کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید