روزنامه ملی انیس

مولوی قیام الدین کشاف: علمای افغانستان باید ازطریق منابرعلیه فساد اداری مبارزه نمایند

رئیس شورای سراسرعلمای افغانستان می گوید علما باید ازطریق منابر برضد فساد مبارزه نمایند، اوفساد را عامل تمام مشکلات و تشدید جنگ و ناامنی درکشور دانست .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان دیروز درکنفراس که زیرنام “صدای منبربرضد فساد اداری” که به گونه مشترک ازسوی وزارت حج و اوقاف، لوی څارنوالی و شورای سراسری علمای افغانستان درکابل برگزارشده بود صحبت می کرد گفت ، علمای افغانستان باید ازطریق منابربرعلیه فساد اداری مبارزه جدی نمایند زیرا با ارشاد ازطریق منابرمیتوان جامعه را اصلاح کرد زیرا منابرنسبت برهرپدیده دیگر تاثیرخود را برجامعه دارد .

وی همچنان فساد اداری را عامل تشدید جنگ درکشور دانست .

بعدأ مولوی قاسم حلیمی ، عضوشورای عالی سراسری علمای افغانستان صحبت کرده و گفت فساد اداری یک پدیده شوم درکشور است و شمار زیادی ادارات ملوث به این پدیده منفی اند وعلما مسولیت دارند که ازطریق منابربرضد آن مبارزه نماینده و لازمی است که تمام علما باصراحت و وضاحت ازطریق منبربرعلیه فساد تبلیغ نمایند .

محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ضمن صحبت دراین همایش گفت آوردن صلح با فساد ممکن نیست زیرا فساد تارو پود و ریشه های این ملت را درحال خشک کردن است .

او گفت حمایت مردم و همکاری علما  میتواند مارا قادرسازد تا دربرابر پدیده فساد مبارزه جدی مثمرو دوامدارداشته باشیم .

حمیدی افزود که درخشکاندن مجرا و سرچشمه های فساد اداری ازطریق منابرو اراده علما این امکان است زیرا منابرنقش کلیدی دراصلاح جامعه دارد و علماهم به عنوان کسانیکه دارای جایگاه ویژه درمیان 

مردم هستند صدای آنها شنیده میشود نقش اثرگذاردراصلاح جامعه دارند .

او گفت هدایات و کلام علما باعث میشود که مردم به طرف فساد نروند .

لوی څارنوال تاکید کرد ما با تعهد و قاطعیت مبارزه با فساد را بدون تبعیض وامتیازبه پیش میبریم وتلاش مینمایم با همکاری علما و حمایت مردم این پدیده منفوررا ریشه کن نمایم تا قانون درجامعه حاکم شود .

وی اضافه کرد ، فقر، بیکاری ، جنگ ، نا امنی و اعتیاد ازفساد تغذیه میشوند .

کاراین کنفرانس برای دو روز ادامه دارد . 

ممکن است شما دوست داشته باشید