روزنامه ملی انیس

معین امورجوانان: فرصت های شغلی و تحصیلی برای دختران درمحور توجه قرار دارد

اجمل شاهپورمعین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدریک نشست مشترک خبری گفت که ازطریق یک برنامه صنایع دستی و فرآورده های زنان به نمایش گذاشته خواهد شد .

او همچنان یاد آوری کرد٬ این برنامه ازچهار تا هشتم مارچ درکابل برگزارشود.

او گفت هدف ایجاد فرصت های شغلی و تحصیلی برای دختران و زنان هدف اساسی این برنامه است و  باید دربرابر فقر و بیکاری برنامه ریزی شود.

 شاهپور افزودکه ما باید بالای برنامه های خاص برای توانمند سازی زنان کارکنیم.

وی گفت باید برای رفع معظل بیکاری جوانان با بخش خصوصی تفاهم صورت گیرد تا فرصت های شغلی برای آنان مساعد شود.

 او راه اندازی برنامه پیشرورا فرصت بزرگ برای ایجاد شغل و تحصیل برای جوان خواند گفت این برنامه می تواند پنج تا پانزده هزار شغل برای جوانان ایجاد کند.

بعدرحیم الله سمندر رئیس هیئت عامل اتاق صنایع معادن صحبت کرد و گفت که عمده ترین هدف این برنامه حمایت از ایجاد شغل برای زنان است .

 او موضوع تحصیل زنان را مهم عنوان کرد و گفت نیاز است تا به تحصیل زنان توجه شود.

سمندر افزود بخش خصوصی نیاز به کارگران ماهر دارد و باید روی دانش فنی و حرفه یی جوانان توجه شود . بعد رویا دادرس سخنگوی وزارت امورزنان گفت که وزارت امور زنان از راه اندازی چنین برنامه ها حمایت می کند.

 او گفت عدم دسترسی زنان به شغل و خودکفائی آنان سبب کاهش خشونت های خانوادگی می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید