روزنامه ملی انیس

مشرانو جرگه: کشورهای همسایه از بازی های دوگانه در راستای جنگ و صلح، اجتناب ورزند

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، دوعنوان سند بین المللی تصدیق و روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارائه شد.

موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس پیرامون مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی وکمک‌های بشری که درکمیسیون روابط بین المللی وسایرکمیسیون‌ها مطالعه قرار گرفته بود؛ توسط انجنیراحمد جاوید رؤف رییس کمیسیون اموربین المللی و سایراعضای این کمیسیون ارایه وبا حفظ حق الشرط دربندهای دوم وچهارم مادۀ سوم، مورد تصدیق قرارگرفت.

موافقتنامه مذکوردرحدود چارچوب حقوق ملی طرفین، تحقق پروژه‌های همکاری‌های تخنیکی بشری ومالی را تسهیل می‌بخشد که این پروژه‌ها به طورخاص روند تحول واصلاحات را درافغانستان حمایت می کند ودرتوسعه پایدار، حکومتداری فراگیرواحترام به حقوق جانبین کمک می‌نماید.

همچنان موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری عراق نیز توسط انجنیراحمد جاوید روف رییس کمیسیون اموربین المللی و سایراعضای این کمیسیون ارایه و با حفظ حق الشرط دربندهای ششم وهفتم، ماده هفتم مورد تصدیق قرارگرفت.هدف موافقت نامه مذکورمبنی برقانون که یک سازمان بین المللی هوانوردی ملکی می‌باشد، جهت تسهیلات خدمات هوایی میان دوکشورافغانستان وعراق منعقد شده است که مزایای آن، ازبالاترین درجه مصونیت وامنیت درخدمات بین المللی هوایی جهت رفع نگرانی‌ها در رابطه به اعمال خطرناک درمقابل امنیت طیاره ها که مصئونیت افراد واموال را به مخاطره می‌اندازد، می‌باشد.

درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران اظهارات اخیر وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران درمورد شریک ساختن طالبان درنظام سیاسی افغانستان را غیرمسئولانه عنوان کرد وبا نکوهش این اظهارات، گفتند باید کشورهای همسایه ومنطقه با درنظر داشت اصول بین المللی  ازبازی‌های دوگانه در راستای جنگ وصلح افغانستان اجتناب ورزند، ازمداخله درامورداخلی افغانستان پرهیز کنند به حاکمیت ملی وحقوق بشری مردم افغانستان احترام بگذارند.

همچنان شماری دیگرازسناتوران گفته‌های وزارت امورخارجه روسیه را که گویا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اساس فشارهای امریکا به تعویق افتاده است راتعجب آورعنوان کردند و گفتند مطابق قانون تاخیردر زمان برگزاری انتخابات ازصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات می باشد وهیچ کشورونهادی حق مداخله درامورکاری نهاد مذکور را ندارد.

هکذا شماری ازسناتوران باردیگرازاقدامات اخیروزارت امورداخله درمورد تعقیب جنایت‌کاران ستایش وحمایت کردند و گفتند که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق شودونیزبالای تجهیزوتمویل پولیس ملی توجه لازم صورت گیرد؛ اما برخی دیگربه این باوربودند که وزارت امورداخله قبل ازافشای نام‌های جنایت‌کاران، عملا درگرفتاری آن‌هااقدام می‌ کرد تا موجب فرار آنان ازچنگال قانون نمی‌ شد.

همین‌گونه درجلسه شماری ازاعضا، گزارش دیده بان جهانی حقوق بشرمبنی برنقض حقوق بشر ازسوی اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی را غرض آلود عنوان کردند و گفتند نشرچنین گزارش‌های بخاطر زیرسوال بردن فعالیت‌ها ودست‌آوردهای افراد موفق در دولت می‌باشد که باید جامعه جهانی و دولت افغانستان متوجه عواقب آن باشند.

به همین ترتیب درجلسه ازگفتگوهای صلح هیئت شورای عالی صلح افغانستان تحت رهبری محمد عمرداوود زی به پاکستان ودید وبازدید هییت با مقامات آن‌کشور ابرازحمایت کردند و گفتند این‌گونه تلاش‌ها که درهر منطقه یی ازجهان به خاطربرقراری صلح صورت گیرد، مورد حمایت مجلس سنا می‌باشد؛ ولی باید گفتگوهای صلح بین الافغانی وبه مالکیت حکومت افغانستان صورت گیرد تا نتیجه مثبت را درقبال داشته باشد وعلاوه برآن در این خصوص، اجماع ملی، منطقه یی وجهانی به وجود آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید