روزنامه ملی انیس

 مشرانوجرگه طرح حکومت سرپرست را رد کرد

   اکثریت اعضای مشرانوجرگه (طرح حکومت سرپرست) ازسوی شورای نامزدان ریاست جمهوری را درشرایط فعلی کشور، چالش برانگیز خواندندو آنرا  رد کردند .

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر خبر داد،  این جلسه که دردوبخش به ریاست  فضل هادی مسلم یار رئیس ومحمد علم ایزد یار نایب اول تدویر یافت؛ برخی سناتوران گفتند در وضعیت کنونی، ایجاد حکومت سرپرست، یک طرح عملی نیست وهیچ تضمینی هم وجود ندارد که حکومت سرپرست، بهترازنظام فعلی روند انتخابات وامورجاری کشوررا مدیریت کرده بتواند؛ اما برخی اعضا گفتند: ضعف‌ها ونا رسایی های حکومت درامور کشوری، انگیزۀ اصلی برای ارایه چنین طرح‌ها می‌باشد ورنه می‌دانیم که این طرح خواست   مخالفان مسلح نظام ونیزبه نفع آنان می باشد.

    هکذا اعضای مجلس ازعدم حضور وزرای بخش امنیتی که شامل آجندای دیروزی بود نیزشدیداً انتقاد کردندو گفتند بنا به تشدید تحرکات وحملات   مخالفان دولت، مظالم افراد مسلح غیرمسئول و موجودیت جرایم جنایی وسایرموضوعات، حضوروپاسخگویی مسوولان امنیتی یک امرمهم بود، اما ایشان فراخوان مجلس ونیازهای مردم را نادیده گرفته به معرفی معاونین خود اکتفا کردند که پذیرفتنی نبوده وخواهان حضورمسئولان اول امنیتی، کشوربرای استجواب درجلسه عمومی می باشند.

     فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس اطمینان داد که اعتراضات سناتوران را درپیوند به بخش امنیتی وسایرمقامات ذیصلاح با رئیس جمهورشریک خواهند ساخت و ازوزارت دولت درامورپارلمانی به خاطرنارسایی های آن وزارت درتنظیم اراکین دولتی درهمچو
نشست ها انتقاد نمود وخواهان حضوراین مسوولان به جلسه یکشنبه هفته آینده   شد.

      سناتوران انفجارهای پی درپی شب دوشنبه درشهرجلال آباد ولایت ننگرهار را که باعث تلفات مردم ملکی وروزه دار  شد ترورمعاون امنیت ملی ولایت بغلان وحملات   مخالفان به ولایات سرپل، بدخشان وخوست که نیزباعث تلفات نیروهای امنیتی ومردم   شده است را با تند ترین الفاظ تقبیح کرد وآنرا جنایت ضد بشری خواندند؛ رړیس مجلس وضعیت فعلی برخی ولایات وبه خصوص ولایت ننگرهار را نگران کننده خواند و خواستار خارج از تحمل خواننده و ازباز پرس والی وسایر مقامات امنیتی آن ولایت دریکی از مجالس مشرانوجرگه   شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید