روزنامه ملی انیس

مسلم یار: هرحرکت در راه صلح مورد استقبال مشرانوجرگه می باشد

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه دیروز دردفترکارش با آقای نیکولاس کی سفیرملکی ناتو برای افغانستان ملاقات نمود.

دراین ملاقات هردوجانب روی وضعیت جاری افغانستان، تلاش های روان برای تأمین صلح،وتدویربه وقت انتخابات ریاست جمهوری صحبت وتبادل نظرنمود.

نماینده ملکی ناتوضمن تشکری از کارکردهای مجلس‌سنا، گفت تأمین صلح پایدار که نهادهای ملی ودستآوردهای سالهای اخیر درآن حفظ گردد موردحمایت سازمان ناتو می باشد و این سازمان همچنان در تجهیز نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان متعهد باقی می ماند.

وی ازتلاش‌های داکترزلمی خلیلزاد وحکومت افغانستان در پروسه صلح قدردانی نمود وبه رسیدن به نتایج مثبت آن ابراز آرزو مندی کرد واز کمک های ناتو به کمیسیونهای انتخاباتی برای تدویر انتخابات پیشرو اطمینان داد.

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه درصحبت‌هایش گفت مردم افغانستان ازکمک‌های متحدین اش به ویژه سازمان ناتو قدردانی میکنند وانتظار دارند که این کمک‌ها درعرصه های مختلف افزایش یابد، موصوف علاوه کرد هرحرکت در راه صلح مورد استقبال مشرانوجرگه می باشد اما این مجلس ازپروسه صلح به رهبری حکومت ومردم افغانستان که درآن ارزش‌های ملی وحقوق شهروندان مصون بماند حمایت قاطع می نماید.

رئیس مجلس با اشاره به مذاکرات چندین دور زلمی خلیلزاد باطالبان، گفت این مورد تشویش ها وگمانه زنی‌های را به همراه دارد چون مردم افغانستان نمی دانند که درمذاکرت چی گذشته ودرکدام موارد تعهداتی انجام شده باشد؟ زیرا این حق مردم است که از آنچه درمورد سرنوشت شان مورد بحث قرار می گیرد آگاه باشند.

فضل هادی مسلم یار افزود دشمن ما مشترک است وهمه دنبال اهداف مشترک باید فکرکنیم وانتظار داریم همکاران بین المللی باتمام جدیت کارکنند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان وطالبان مهیاگردد، درغیر آن پراگندگی ها واقدامات خودسرانه ، نتایجی مطلوبی در قبال نخواهد داشت.

آقای نیکولاس کی دراین مورد گفت ازسوی داکترخلیلزاد اطمینان داده شده است هرزمانی که مذاکرات به پایان رسید قبل ازرسیدن به یک توافق نهایی تمامی جزئیات آن با دولت افغانستان وسازمان ناتو شریک می شود بلی مهم است که دانسته شود درچندین دورمذاکرات ایالات متحده امریکا وطالبان چه تعهداتی به یک دیگر سپرده اند.

رئیس مشرانوجرگه تدویرانتخابات شفاف وسرتاسری را خواست مهم مردم دانسته گفت‌باید انتخابات در موقع معین آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزارگردد وحکومت افغانستان همراه با دونرها ، بودجه مورد نیاز کمیسیون های انتخاباتی را دراختیار آنان قراردهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید