روزنامه ملی انیس

مسئولیت امنیتی و نظارات از تطبیق میثاق امنیتی ده شهر بزرگ کشوربه معاونیت اول ریاست جمهوری سپرده شد

مسوولیت امنیتی و نظارت از تطبیق میثاق امنیتی در ده شهربزرگ دیروز درجلسه شش ونیم صبح به عهده معاونیت اول ریاست جمهوری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر: دراین جلسه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت که به اساس هدایت رئیس جمهوری مسوولیت امنیتی و نظارت ده شهر بزرگ کشور به عهده معاون اول ریاست جمهوری سپرده شده است که با یاری مستقیم دفتر شورای امنیت ملی کار بالای ولایت های آغاز خواهد شد.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان دراین جلسه تصریح کردکه من وعده داده بودم که نفر دومی عضو هسته طراح حمله بالای پوهنتون کابل را به کابل می آوریم.
موصوف حزب الله نام دارد و در اصل از کنرها است به کابل انتقال شد و فردا بخشی از اعترافاتش را به شما شریک خواهم کرد.
به گفته صالح ، طالبان تاوان و بهای این جنایت بشری را در محضر ملت افغانستان و جامعه جهانی خواهند پرداخت.
معاون اول ریاست جمهوری در این جلسه گفت: عکس پنج تروریست جنایت کار که در انفجارهای شهری دست داشتند منتشرشده است ونیزعکس ده نفر تروریست دیگر که بازهم در حملات شهری دست داشتند و مرتکب جنایات بزرگ شده اند منتشر خواهد شد.
امرالله صالح در این جلسه افزودکه هشتاد و شش درصد مردم از کارکرد تیم شش و نیم صبح که برای تطبیق میثاق امنیتی کار می کنند در بیست و چهار ساعت گذشته ابراز حمایت کرده اند و بیست درصد پیشنهادهای مشخص و اطلاعات ارائه کرده اند که به هریک رسید گی می شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید