روزنامه ملی انیس

مردم : کرونا اگر نکشد گران فروشی مردم را تباه می کند

پیرمردی که دستار سفید برسرداشت و بانگاه های حسرت زده کنار دکان خوراکه فروشی ایستاده و فروش را تماشا می کرد.

 حسرت زده گفت که پول داران می خرند و فقرا تهی دستان چه کنند. از پیرمردی روز گار دیده پرسیدم پدرچرا این گونه به مردم می نگری؟وی درجواب گفت ، کرونا ممکن نکشد اما قیمتی و گران فروشی مردم را تباه
می کند. وی اضافه کرد خدا ناترس ها دیگر چه حالت برسرما مردم بیاید ، به جای اینکه توبه کنیم ، گران فروشی و ظلم می کنند.

 به  گفته او دیروز یک بوجی آرد ۱۵۰۰ افغانی فروخته می شداما امروز به ۲۳۰۰ افغانی می فروشند .

  او گفت : هدف ایمان فروشی است نه مواد فروشی جوانی دیگری که برای خرید از دکان نوبت گرفته بود گفت که خانواده کلان داریم از ترس اینکه ازبابت انتشار ویروس کرونا قرنطین خانگی نشویم به بازار آمدیم تا حداقل موادخوراکه و شینونده دو ماهه را خریداری کنم .

اما ببنید که چه حال است به کسی نوبت نمی رسد و دکاندارهم نمی داند زودتر به کی رسیدگی کند.  وقتی از دکاندار سوال می کنم که یک بوری آرد چند است می گوید برو خبرنگار صاحب یک روز دیگر بیا که فرصتی باشد نمی بینی چه حال است .

 خلاصه به دکان پهلوی که کمی فرصت تر است از صاحب دکان دررابطه به افزایش سرسام آور قیمت آرد، برنج و روغن می پرسم می گوید مگر توخبرنداری که در کشور کرونا آمده است و امکان دارد این ویروس درهمه جا پخش شود . پاکستان بندر که آرد وروغن و دیگر موادخوراکی از آن طریق می آمد بسته کرده است دیگر ممکن برای مدتی اجازه وارد کردن این مواد را برای ما ندهد .

دررابطه به بلند رفتن نرخ مواد خوراکی ازخان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان پرسیدم وی درجواب گفت درهمه اوضاع و احوال پاکستان خواسته استفاده ابزاری کند اما اینبار تیرشان به خاک می خورد چرا که بندر های دیگر کشور های ازبیکستان ـ قزاقستان درهمسایگی ما فعال است و به واردات آرد ، روغن و دیگر کالا مورد ضرورت کدام ممانعت ندارند.

 از جانبی هم وزارت صحت عامه خطاب به مردم به کرات گفته است که به جزاز پیام های وزارت صحت به تبلیغات تجار یا هر کسی دیگری توجه نکنید.     ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید