روزنامه ملی انیس

مردم ما از توافقنامه صلح امریکا وطالبان وپس لرزه های احتمالی آن نگران اند

کشورهایی که در حال گفتگو  با طالبان هستند باید حضور نماینده حکومت افغانستان را درنشست نهایی شان حتمی بدانند. زیرا تا زمانی که حکومت ومردم افغانستان در گفتگو های صلح به گونه مستقیم دخیل نباشند،‌ رسیدن به صلح ناممکن  خواهد بود.نگرانی‌های هم وجود دارد و آن این‌که مبادا مردم افغانستان در حاشیه قرار گیرند و با برخی از همسایه‌ها در پشت پرده معامله صورت گیرد.  چنین معامله برای مردم افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود. مردم ما به این باوراندکه هیچ شخص ویادولتی نمی تواند به جای مردم کشور درقبال سرنوشت ملت افغانستان تصمیم بگیرد. تغییرنظام درافغانستان تنها براراده و رأی مردم استواربوده می تواند. زیرامردم افغانستان درحالات پختگی شعورسیاسی رسیده اند تنهاراه تبادله قدرت رامتکی برآرای مردم خودمی دانند.  کشورهایی که درتسهیل روندصلح ومذاکره  تلاش می ورزند به این باوررسیده باشند که به جای مردم افغانستان نمی توانند تصمیم بگیرند. درحالی که مردم ما خواهان صلح با عزت و پایدار می‌باشند و باید کشورهای منطقه دراین زمینه افغانستان را همکاری صادقانه نمایند. مردم افغانستان آرزودارند، طالبان پیش از همه باید نشان دهند که یک گروه افغانی  هستند و به صلح بین الافغانی بدون اعمال سلطه و نفوذ کشورهای خارجی، اعتقاد دارند. مذاکرات بین‌الافغانی همه شمول،آتش بس ودست یافتن به صلح باتوافق تمام افغانها ازمولفه های اصلی به شمارمی روندتابتوان درباره سرنوشت آینده کشورخودتصمیم گرفت. درحالی که مردم افغانستان ازبرنامه صلح ایالات متحده امریکا وتلاشهای این کشور به ویژه تلاشهای زلمی خلیل زادنماینده خاص ایالات متحده امریکا قدردانی می نمایند.  می گویند به اصل مذاکره وگفتگوهای بین الافغانی برای دست یافتن به یک صلح دوام داروعادلانه باورمنداند. مردم افغانستان توقع دارندکه مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا با بن بست مواجه نشود و اجماع ملی، منطقو‌ی و جهانی برای صلح در افغانستان به وجود آید. از آنجایی که جنگ افغانستان عوامل منطقوی وجهانی دارد و تحمیل شده بر مردم افغانستان است باید طرف‌های مذاکره با درایت و متانت این موضوع را درک ودرجستجوی راه حل آن برآیند. برخی آگاهان سیاسی  می‌گویند که موضع گیری‌های اخیر رئیس جمهور امریکا خلاف منافع  مردم افغانستان بوده و اهدافی را در داخل امریکا دنبال می‌کند. تصمیم تازه رئیس جمهور امریکا مبنی بر کاهش ویاخروج کامل نیروهای امریکا از افغانستان یک تصمیم ابتدایی بوده، چیزی نیست که در آجندای حکومت‌داری و قدرتش وجود داشت باشد، بلکه چنین اظهارات اهدافی کمپاینی ترامپ را دنبال می‌کند.این اظهارات ترامپ در شرایطی بیان می‌شود که حملات نظامی گروه طالبان افزایش یافته و از سوی هم آنها در مذاکرات صلح منحیث داعیه داران امارت اسلامی و پیروز میدان حاضر می‌شوند.امریکا به خاطرعملی شدن سیاست‌های خود و کشاندن تعدادی از طالبان مسلح به پروسه صلح، ممکن یک تعداد از نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. درحالی که دونالد ترامپ در‌ین اواخرگفته است، همه چیز در افغانستان به طور درست پیش می‌رود، حوادث خوب در حال وقوع اند و گروه تندرو داعش سرکوب شده‌ است.این  درحالیست که ترامپ از وضعیت فعلی افغانستان آگاهی درست ندارد و گزارشات نادرست از سوی  برخی دیپلوماتان امریکایی  به ترامپ داده می‌شود.ازجانب دیگرنشست های پراکنده ومتعدد دربرخی کشورهای همسایه بدون حضورنمایندگان حکومت افغانستان تحت نام روندصلح ومذاکره اذهان مردم مارامغشوش ساخته است. زیراآنانی که ضمانت وصلاحیت اجرایی دارند،شامل اجلاس نبوده وبه کنارگذاشته شده اند. نمایندگان طالبان که هشتمین دورمذاکرات رابانماینده خاص ایالات متحده امریکا پشت سرگذاشته اندو هم نمایندگان احزاب وسیاسیون،نتیجه راکه برای مردم ماامیدوارکننده باشد،به خوردمردم نداده اند؛زیرا هردو ازهرنوع صلاحیت های اجرایی فاقداختیاراند. روندمذاکره صلح میان نمایندگان ایالات متحده امریکا،طالبان وگاه گاهی هم میان طالبان ونمایندگان احزاب وسیاسیون درکشورهای مختلف که ازسنبله سال پاربدین سوادامه دارددرانظارمردم ما کدام نتیجه ملموسی به بارنیاورده است. درحقیقت طولانی شدن این مذاکرات به مدت کمترازیک سال نمایانگرآن است که نه نمایندگان طالبان ونه هم احزاب وسیاسیون کشور ازصلاحیت های اجرایی برخورداراند.چنین نشست های پراکنده وبدون اختیاری صرف به نفع طالبان انجامیده است که ازیک سوپرستیژطالبان رادرانظارجامعه جهانی برجسته ساخته و به یک سازمان برجسته سیاسی ارتقانموده اند. ازجانب دیگر دامنه جنگ وناامنی را  دراکثرمناطق کشورتجدیدنموده است. تاازآن طریق درمیدان سیاست ومذاکرات دست بالایی داشته باشند.اکنون پرسش هایی دراذهان مردم ما به وجودآمده است که تلاش های جامعه جهانی،منطقوی وداخلی درمدت تقریباً یک سال چندمین دورمذاکرات درکشورهای مختلف به خاطرتقویه روند صلح وختم جنگ درافغانستان چرامردم ما شاهد اندکترین نشانه ازتأمین صلح،آتش بس ویاکاهش دهشت افگنی نبوده اند؟ بنابرین ازفحوای موضوع استنباط می گرددکه هرکشورروی اهداف خاص خودازمسایل صلح وجنگ درافغانستان به نفع خویش بهره برداری می نماید. اما این مردم مظلوم افغانستان اند که درین میان باسرومال خودقربانی می دهند.

ولی یک نکته راباید به خاطرداشت؛ بازی کردن جامعه جهانی وکشورهای منطقه باسرنوشت مردم افغانستان، غفلت باسرنوشت مردم خوداین کشورهاخواهدبود. آگاهان مسایل سیاسی تأکید می‌ورزند هر گفتگو یی که در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت نگیرد، نتایج مطلوبی درقبال نخواهد داشت. هر توافقی که میان گروه طالبان و ایالات متحده امریکا در غیاب نماینده حکومت افغانستان صورت گیرد،‌ حکومت افغانستان با آن موافق نبوده ودرتأمین پروسه صلح اثرگذارنخواهدبود.

 این درحالیست که هشتمین دورمذاکرات نمایندگان امریکا وطالبان پایان یافت.

 اما مسوده این نشست که قراراست درنشست بعدی درحضوربرخی کشورهای ذیدخل درقضیه وبرخی کشورهای دیگربه امضابرسد،هنوزبه باحکومت ومردم افغانستان شریک ساخته نشده است. درضمن اگرخواست های رهبران جهادی وشهروندان کشوردرگفتگوهای صلح نادیده گرفته شودچنین صلحی برای آنان پذیرفتنی خواهدبود؟ برخی ازشخصیت های جهادی درپاسخ به این پرسشها می گویند: اگریک توافق پذیرفتنی بدست نیاید ممکن است که یک جنگ داخلی دیگر درکشور آغازشود. صالح محمدریگستانی یکی ازچهره های جهادی می گویدکه طالبان می کوشند باسلاح واردروندصلح وسیاست افغانستان شوندازهمین رو رهبران جهادی برای دفاع ازمردم آمادگی خواهندگرفت.

طالبان می‌خواهندکه هم سلاح خودرانگاه کنندوهم جغرافیای خودراحفظ کنندوباحفظ هردو بیاینددرپروسه سیاسی یا در قدرت دخیل شوند.این صلح نیست این یک آتش بس شکننده است واین می تواندبه یک جنگ داخلی دیگری منجرشود.

 محمداسماعیل‌خان عضورهبری جمعیت اسلامی هوشدارمی دهدکه اگریک توافق پذیرفتنی به وجودنیایدممکن است کشوریک باردیگر به سوی جنگ های داخلی برود. باید جامعه جهانی،حکومت افغانستان وکسانی که ادعای سیاسی می کنند،این ها نادیده نگیرندکه یک لشکربزرگی بااعتقادوباوردرسراسر افغانستان هستندکه صاحب میلیون ها میل سلاح وجنگ افزاراند. محمدمحقق می گوید که اگردرهیئت مذاکره کننده حکومت باگروه طالبان ترکیب سمتی،قومی واحزاب نقش نداشته باشندگفتگوهای صلح کشوررابه سوی بحران خواهدبرد.درافغانستان یک چیزازنظرما خط سرخ است که مسئله اسلامیت وجمهوریت است. 

ماازآن تیرنمی شویم البته این نظربخش عظیم مردم افغانستان است.این نگرانی هاپس ازآن ابرازمی شودکه‌شماری ازشهروندان کشورازاحتمال قربانی شدن برخی ازدستاوردهای هجده سال گذشته درگفتگوهای صلح ووضع محدودیت های احتمالی برزندگی شان همچنان از وقوع جنگ های داخلی باردیگر درکشورابرازنگرانی کرده اند. بنابرین نماینده خاص امریکا وکشورهای ذیدخل درپروسه صلح به شمول جامعه جهانی وملل متحدتلاش نمایندکه افغانستان راازدوباره رفتن به دهه هفتادجلوگیرینمایند.

نون – میم

ممکن است شما دوست داشته باشید