روزنامه ملی انیس

مردم در صدد پیدا کردن گمشده خویش (صلح واقعی)  اند

سالهاست که ملت مظلوم افغانستان درگیر جنگ خانمان سوزی است که پایان آن معلوم نیست. با گذشت هر روز تلفات جانی و مالی فرهنگی و غیره از اثر جنگ نیابتی در این کشور روبه افزایش است دیگر مردم افغانستان از دود باروت و شعله منحوس نامقدس جنگ ویرانگر خسته شده اند.

جنگ که همواره دارایی این ملت را به یغما برده است ادامه آن خون ریزی و وحشت بربریت تباهی فقر اقتصادی فرهنگی و کشاندن کشور در پرتگاه نیستی و ویرانی می باشد مردم افغانستان طعم تلخ جنگ را طی بیشتر از چهار دهه با تمام تار و پود وجود خویش لمس کرده اند. دیگر نمی خواهند در کشور شان جنگ بیش از این ادامه داشته باشد خوش بختانه همزمان با خواست مردم افغانستان جامعه جهانی تلاش ها انسانی را در جهت محو جنگ و حاکمیت صلح بر افغانستان آغاز نموده است.

که این آغاز نیک همنوا با خواست مردم در صدد پیدا کردن گمشده ای (صلح واقعی) خویش اند یکجا می باشد دولت و مردم افغانستان همواره خواهان صلح بوده و می باشند صلح ایکه حقوق بشر و حقوق زن حقوق اطفال و سایر حقوق مردم را حافظ و نگهبان باشد صلحی که در آن آزادی بشری زیر سوال نرفته باشد یکی از خواست های اساسی و اولیه مردم این کشور می باشد ملت بزرگ افغانستان رسیدن به صلح آبرومندانه رایکی از اولویت های اساسی زندگی خویش میپندارند و همواره در این راه آماده هرنوع قربانی بوده و هستند.

تلاش های پیگیر و انسان دوستانه جامعه جهانی را در این راستا بدیده قدر می نگرند و از آن حمایت و پشتیبانی می نمایند طلوع سپیده دم صلح واقعی در این کشور خیر و فلاح و رستگاری مردم ایجاد فضای همآهنگی و همزیستی مسالمت آمیز درمنطقه حساب میاید. مدت هایی که در این جغرافیا پهلوی هم زیستی دارند و با وجود آمدن مصالحه و صلح در افغانستان می توانند در فضای دور از انواع خشونت حساب و فراگیری باهم زیست نمایند.

پیامد صلح انکشاف اقتصادی تأمین امنیت جغرافیا پیشرفت فرهنگ ملت های منطقه محو فقر و بی عدالتی ایجاد حاکمیت قانون، محو ظلم و وحشت و قانون شکنی و رسیدن به یک جامعه دارای اقتصاد هدفمند و دور ازتناقضات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

 این همه گمشده است (صلح واقعی) که مردم افغانستان در صدد پیدا کردن آن می باشند.  

عوض محمد «نذیری»

ممکن است شما دوست داشته باشید