روزنامه ملی انیس

مردم بیش از هر زمان دیگر به وحدت ملی نیاز دارند

مطابق قانون اساسی، مردم در کنار سایر وجایب و مکلفیت‌هایی که در مقابل جامعه و حکومت دارند، یکی از وجایب شان همانا حمایت از نظام خود ساخته شان اند. نباید فراموش کرد که حمایت از نظام های دموکراتیک وجیبه هر فرد جامعه می باشد. در مقابل، حکومت های دموکراتیک ممثل اراده مردم بوده و در مقابل شان پاسخگو می باشند. مثلاً، هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه نماید و در مقابل دولت مکلف است تا به مردم خدمات لازمه را به موقع ارایه نماید. این نوع برخورد از نقطه نظر اصول ساختار اجتماعی به یک قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم می ماند که مکلفیت ها و وجایت هر دو در آن تسجیل یافته است.
حمایت مردم از حکومت و در کل از دولت، دولت را تشویق می نماید تا بیشتر و بهتر از گذشته در ارایه خدمات پیشتاز باشد. به گونه مثال، تقدیر مردمی از فداکاری ها و جان فشانی های نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، سبب می شود تا این نیرو ها مورال قوی تری به خود بگیرد و از سوی دیگر در عرصه ارایه خدمات امنیتی با روحیه بشاش و عالی ایفای وظیفه نمایند.
اما حمایت مردم از حکومت به معنی عدم انتقاد و اعتراض مردم از حکومت تلقی نشود. به اساس قرارداد دوجانبه اجتماعی، مردم همچنان حق دارند تا بالای کم کاری‌ها و مشکلاتی که ناشی از غفلت وظیفوی تعدادی از مقامات دولتی می شود انتقاد نمایند و خواهان اصلاح آن گردند. در ضمن هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار نماید. مردم باید دولت مردان خود را پاسخگو قرار بدهند و آنها را ترغیب نمایند تا در مقابل ملت از فعالیت های شان پاسخگو باشند. مردم باید در راستای حمایت از حکومت همکاری نمایند به گونه مثال، دادن اطلاعات و معلومات به ارگان های امنیتی و کشفی از فعالیت های شوم و مخربانه دشمن در نقاط مختلف کشور، یک نمونه کوچک حمایت مردم از حکومت را ترسیم می نماید. هر فرد افغان با یک اقدام مثبت می تواند تغییر را ایجاد نماید.
نا گفته نباید گذاشت که حمایت از دولت سبب می‌گردد تا دولت خدمات بهتر را عرضه نماید و اقدامات قوی تری را در مبارزه با فساد برداشته تا اصلاحات لازمه ایجاد شود و مهم تر از همه باعث حمایت دوامدار مالی و نظامی جامعه جهانی می‌گردد. بناءً، بر افغان ها است تا از دولت منتخب خویش حمایت همه جانبه نموده و دشمنان کشور را نگذارند تا به اهداف شوم شان برسند.
خلاصه اینکه ملت ما بیش از هر زمان دیگر به وحدت ملی و وحدت بین اقوام نیاز دارد و بر ملت است تا این وحدت که ارزش ملی ما است و نمادی از قوت ملت ما را تشکیل می‌دهد را حفظ نماید و بشکل دسته جمعی تمام اقوام ساکن در کشور از حکومت فعلی ابراز حمایت نمایند و نگذارند تا کشور یکبار دیگر به عقب برگردد.
احمد نوید

ممکن است شما دوست داشته باشید