روزنامه ملی انیس

مردم باخدمت گزاران وطن  بدون درنظرداشت سمت وسوهمآهنگ اند

سترجنرال عبدالرازق باشهادت اش توانست مرزهای لسانی، مذهبی، جغرافیایی وسمتی را درهم شکندوامروزمردم به دورازتضادهای قومی مذهبی سمتی ولسانی همه وهمه به خاطر ازدست دادن این دلیرمرد تاریخ اندوهگین اند.او با کارکرد های صادقانه اش درطول دوران خدمت به وطن ومردم رنجدیده این سرزمین سد راه جاسوسان ونوکران خارجی قرارداشت ونگذاشت به هدف شوم شان که همانا پاشیدن تخم نفاق درمیان مردم وسودبردن ازیک وضعیت نا به سامان امنیتی درکشوربود موفق بدرآیند.سترجنرال عبدالرازق درسال ۱۳۵۸هــ ش درولسوالی  

 سپین بولدک ولایت قندهار چشم به جهان گشود. اوفرمانده امنیه ولایت قندهار بود و در سال ۲۰۰۲ وارد نیروهای امنیتی افغانستان شد و در سمت فرمانده پولیس مرزی قندهار در سپین بولدک که هم مرز با پاکستان است فعالیت کرد.موصوف در سال ۲۰۱۱ پس از شهادت خان محمد مجاهد، فرمانده اسبق پولیس قندهار به این سمت رسید و دراین مقام فعالیت کرد و دردوران خدمت خویش توانست محبوبیت فراوانی در میان مردم کسب کند.ولایت قندهار در طی دوره فرماندهی سترجنرال عبدالرازق از امنیت بسیار خوبی برخوردار بوده است و هم اکنون قندهار از ولایات نسبتاً امن افغانستان می باشد.

سترجنرال عبدالرازق زمانی به شهادت رسید که یک روزبه تاریخ سرنوشت سازونهادینه ساختن ومحکم ساختن پایه های دموکراسی درافغانستان مانده بود او تمام سعی وتلاش خود را انجام میدادتامبادا گروه های تروریستی امنیت این ولایت را مختل ساخته وازاین وضعیت به سود خویش استفاده نمایند. او خارچشمی برای کسانی که خواهان جابجا ساختن فرهنگ های ضداسلامی که درظاهراسلام بودند بود.

سرانجام سترجنرال عبدالرازق در تاریخ ۲۶ میزان ۱۳۹۷، هنگام خارج شدن از دفتر والی قندهار با حضور فرمانده‌ نیروهای قاطع و فرماندهان محلی توسط سرباز نفوذی طالبان درمقابل درب ورودی دفتر والی قندهار بایک تن ازجنرالان دلسوزدیگراین سرزمین به شهادت رسیدند.

حالا ما یکی ازفرزندان دلیرودلسوزاین سرزمین را که تمام عمرخویش راصرف خدمت به مردم وازبین بردن طوطئه های دشمنان وبذرگران تخم نفاق کرده است، ازدست داده ایم برما است تا باتلاش هاومساعی عمومی برضدکسانیکه دشمن صلح وترقی وپیشرفت ما هستند با پیکارهای عمومی راه این شهید وطن را ادامه دهیم. نگذاریم دشمن به هدف شوم خود دست یابد.

امروزمردم افغانستان میدانند که دشمن مزدوروزبون این ملت واین سرزمین درتلاش ترورنخبه ها وشخصیت های مطرح وصاحب نفوذ این کشور هستند. مردم افغانستان ازتهدید ها؛ترورها وحملات انتحاری ورفتارهای خاینانه گروه های تروریستی نمی هراسند و براساس همان اصطلاح وطنی که تایک قطره خون دررگ های ما جاری است دست ازمبارزه باگروه های افراطی که دشمن جان ومال وداشته های مادی ومعنوی مردم این سرزمین هستندادامه میدهیم.

 مردم این سرزمین امروزه به خوبی میدانند که دست های زیادی برای پاشیدن تخم نفاق یکی شده وتلاش میکنند مردم را ازراه اصلی ومکلفیت های اصلی شان که بدون شک خدمت به وطن ومردم است بازدارندوآنان را مصروف نزاع وکشمش های بی نتیجهء تضادهای لسانی، قومی ومذهبی بسازندتاازاین طریق به هدف شان برسند ودستآورد برای باداران واربابان خود داشته باشند. مگربدانند که کورخوانده اند ملت باشهامت ومبارزاین سرزمین همان گونه که درگذشته ها باحفظ وحدت وهمدلی درکناریک دیگردربرابرگروه های تروریستی وافراطی استاده اند واکنون نیزبادرک معنای واقعی وحدت ملی که عبارت ازاجماع نظرساکنان یک جغرافیای سیاسی وحکومت ،پیرامون مسائل حیات ورفاه اجتماعی ودفاع ازاستقلال جغرافیایی سیاسی وحکومت در برابرتجاوزات خارج از این مرز جغرافیای سیاسی میباشد. هستند

وحدت ملی در جهت دست یابی به جایگاه کلان سیاسی در سطح بین المللی  وتأمین رفاه اجتماعی در حوزه زندگی مدنی است که بدون شک ما با همدلی وهمرنگی به آن می‎رسیم مردم افغانستان از هرقوم با هر گویش زبانی از جایگاه حقوقی وحرمت شهروندی یکسان وعادلانه برخوردار میباشند.

جامعه که ما در آن به عنوان شهروندان آن جامعه زندگی می کنیم یک جامعه ملی بدون درنظرداشت ذهنیت های منفی قوم گرایی  فرقه گرایی؛ تضادزبانی وسمت گرایی است  دشمنان ملت واین سرزمین است که سعی می‎کنند تا مارا پارچه پارچه بسازند. مادر جغرافیای سیاست بین المللی به عنوان کشور افغانستان یاد می گردیم ،یک جامعه کثیر الملیت ودارای زبان های زیبا؛ تاریخی ومتفاوت هستیم که حجوم بیگانه گان وتاخت وتازآنان به این سرزمین وایجاد جنگ های داخلی سبب شد تااکثر شهروندان ما از نعمت سواد بی بهره بمانند امااین ملت باشهامت برپااستاده است تا کشورشان را به رشد وتوسعه اقتصادی امنیتی وفرهنگی که همانا صاحب وحق دارآن هستند  برسانند.

وحدت ملی بطورمیکانیکی تأمین نمی شود بلکه دریک پروسه طولانی و درازمدت تحت شرایط معینی شکل میگیرد وسه عنصراساسی که مارا به وحدت ملی واقعی می رساند خوشبختانه ما آنرابنیاد گذاشته ایم؛ موجودیت دولت ملی؛ موجودیت جامعه شهروندی؛ اتحادداوطلبانه وآگاهانه اقوام مختلف ساکن دراین کشور.

مهمترین عنصرویاعامل درین میان، دولت ملی است یعنی دولتی که براساس اراده آزاد مردم بوجود آمده وعدالت اجتماعی یعنی شرایط مساوی رشد وتوسعه برای همه شهروندان کشوررا (صرف نظراز تعلقات قومی  سمتی، زبانی وفرهنگی آنها) فراهم سازد. درچنین دولتی، تفکر و احساس شهروندی نیز رشد وانکشاف نموده وزمینه مساعدی را برای ایجاد جامعه شهروندی و تحکیم بیشتردولت ملی فراهم میکند. فقط درچنین جامعه ای است که جایی برای وابستگی های قومی، سمتی زبانی و… درسطوح دولت وجامعه باقی نمی‎ماند.خوشبختانه زمینه های عینی و ذهنی برای ایجاد واستحکام وحدت ملی درکشور تأمین گردیده است. 

محمد صابر پویا

ممکن است شما دوست داشته باشید