روزنامه ملی انیس

مردم افغانستان ، مشکل جاری در کشور شان را مشکل داخلی نه بل یک مشکل فرا گیر می دانند

 آگاهان سیاسی افغان مطرح می کنند که امریکا باید در خصوص مذاکراتش با طالبان برای کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان معلومات دهد ونگرانی آنان را مدنظر داشته باشد .

مقامات هندی می گویند که آن کشور ازانکشافات مذاکرات امریکا با طالبان در جریان نیست و امریکا باید در این خصوص به نگرانی های دهلی جدید پاسخ گوید.

این نگرانی در حالی بیان میشود که نمایندگان امریکا و طالبان شش دور از مذاکرات شان  را در دوحه قطر انجام داده اند وبا وجود پیشرفت اندک در این مذاکرات ،هر دو طرف نسبت به نتایج آن امیدواراند.

 مقامات هندی این گفتگو ها را با نگرانی دنبال می کنند و آن را مبهم و سوال برانگیز می دانند .

یک دیپلمات هندی به رسانه های آن کشور گفته است (دهلی  نو درجریان مذاکرات  امریکا با طالبان قرار ندارد وهیچ تضمینی دراین باره به هند  داده نشده است هند در این مذاکرات نادیده گرفته شده  است وهیچ پاسخی به نگرانی های هند داده نشده است .) هند یکی از پنج کشور اول کمک کننده با افغانستان است و این کشور به عنوان دوست سنتی افغانستان، ثبات منطقه را در شکل گیری یک حکومت با نفوذ و مقتدر در افغانستان میداند .

آگاهان سیاسی می گویند که کابل ودهلی از یک مرجع  واحد تهدید می شوند وهراس افگنی و افراط گرایی برخاسته از پاکستان هر دو کشور را تهدید می کند.

تهدید مشترک ومنافع مشترک منطقه یی افغانستان و هند را بیشتر از هروقت دیگر با هم نزدیک کرده است .

حلقاتی در سطح منطقه فعال اند که می کوشند هند را از کنار افغانستان دور کنند . هند و افغانستان در زمان حاکمیت طالبان یک دوره دوری و رکود در روابط شان را تجربه کردند  و بعد از ایجاد حاکمیت نوین در افغانستان ، هراس افگنان بار ها منافع هند منجمله نمایندگی سیاسی و قنسلگری های آن کشور را در ولایت ها آماج قرار دادند . مگر هند ماندن در کنار دولت و مردم افغانستان راترجیح داد.

هند یک افغانستان با ثبات را به نفع منطقه میداند و از این ایده حمایت می کند.

ازدید دهلی ، افغانستان بیثبات ووابسته می تواندمنافع راهبردی دهلی را آسیب رساند

آگاهان سیاسی در هند میگویند که  در زمان حاکمیت طالبان ، فعالیت های هراس افگنانه در کشمیر و بخش های دیگر هند بیشتر شد و سازمان جدایی طلب کشمیری در افغانسنان پایگاه ومرکز داشتند  حتا باری یک طیاره خط هوایی هند از مسیر نیپال ربوده شد به افغانستان انتقال یافت

این آگاهان می گویند که با درنظر داشت این ناهنجاری ها  دهلی جدید منافع مشروع در افغانستان دارد که باید دولت افغانستان و متحدان جهانی آن  آن را مدنظر داشته باشند

سیاسیون وآگاهان سیاسی افغان نیز با نگرانی سیاسیون هند هم عقیده اند و تأکید دارند که در روند صلح افغانستان باید منافع کشور های همسایه و منطقه مدنظر باشد و کشورها از عملکرد های مبهم و سوال برانگیز دوری کنند.

دولت افغانستان قبل از این تأکید داشته است که روند صلح در افغانستان ، باید بهعنوان یک روند فراگیر ،جامع و بربنیاد واقعیت های افغانستان  منطقه و فرا منطقه شکل گیرد .

مردم افغانستان ، مشکل جاری در کشور شان را مشکل داخلی نه، بل یک مشکل فرا گیر میدانند که بیشتر عوامل بیرونی دارد .

کشور هایی اند که برای ختم حضور مشروع دیگران در میدان افغانستان درگیر جدال و جنگ نیابتی اند و این مشکل افغانستان را جدی تر کرده است .

ما زمانی می توانیم که مشکل افغانستان را حل کنیم و به نگرانی های مشروع کشورهای منطقه پاسخ دهیم که قضیه افغانستان شامل یک اجماع فراگیر بین المللی گردد.

 تا کشور های منطقه و فرا منطقه درک کند که همکاری آنان در افغانستان ممد ثبات در کشورهای شان نیز خواهد شد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید