روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور هیئتی را به منظور بررسی چگونگی برنامه سرتاسری توزیع تذکره‌های کاغذی، تعیین کرد

بر اساس پیشنهاد اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، هیئتی تحت ریاست رئیس اداره ملی معلومات و احصائیه به منظور بررسی چگونگی برنامه سراسری توزیع تذکره‌های کاغذی و معلوم نمودن شمار دقیق تذکره‌های توزیع‌شده، تعیین گردید.

در ترکیب این هیئت به‌شمول نماینده ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، معاون اداره مستقل ارگان‌های محلی، معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معاون اداره عالی تفتیش، رئیس امور حقوقی دفتر ریاست جمهوری و پوهنیار نیازمحمد رامکی استاد کمپیوترساینس پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، شامل می‌باشند.قابل یادآوری است که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس طی این پیشنهادی، از ریاست جمهوری تقاضا کرده است که به منظور بررسی چگونگی برنامه سراسری توزیع تذکره‌های کاغذی و معلوم نمودن شمار دقیق آن، یک هیئت از متخصصین ادارات دیگر گماشته شود تا این روند به گونه بی‌طرفانه مورد ارزیابی و اطمینان همه حاصل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید