روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی، بر هماهنگی و همکاری دفاتر سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه با مسئولان دفاتر سازمان ملل متحد دیدار کرد و گزارش فعالیت ها و برنامه های ممد و متمم آنان را در خصوص مبارزه با ویروس کرونا، شنید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهوری پس از شنیدن گزارش متذکره، گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صفت مسئول درجه اول، فعالیت ها و تدابیر جدی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا اتخاذ کرده است.

رئیس جمهوری کشور افزود که فعالیت های دفاتر سازمان ملل متحد باید در هماهنگی و همکاری با حفظ این اصل که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئول درجه اول در مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان است، عیار شود تا در فعالیت های دولت و نهادهای سازمان ملل متحد دوگانگی به میان نیاید.

ممکن است شما دوست داشته باشید