روزنامه ملی انیس

مجیب خلوتگر: تاکنون بیشتر از ۹۵۶ تن از خبرنگار به ویروس کوید ۱۹مصاب شده اند

عبدالمجیب خلوتگر رئیس نهاد «نی»، نهاد حامی رسانههای آزاد افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری به رسانه گفت که بیش از ۹۵۶ تن از خبرنگاران به ویروس کوید ۱۹مصاب شده واین ویروس جان پنج تن از خبرنگاران را گرفته است.

وی افزودکه شیوع کرونا آزادی بیان و رسانه را در کشور متاثر و محدود کرده است و رسانهها و خبرنگاران درافغانستان با چالشهای گوناگونی دست و پنجه نرم میکنند. وی افزود: از اثر شیوع ویروس کرونا به دلیل مشکلات مالی دهها خبرنگار کارشان را از دست دادهاند و یا اینکه با مزد ناچیز به وظیفه خود ادامه می دهند. این درحالیست که با شیوع ویروس کرونا وضعیت رسانهها و خبرنگاران در کشور بدتر شده و بسیاری از رسانهها به دلیل مشکلات مالی با تعطیلی روبرو شدهاند همچنان این باعث شده است که تعدادی از خبرنگاران یا بیکار ویا هم ناخواسته به رخصت بدون معاش فرستاده شوند. یکتن از خبرنگاران به خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت: ما جداً نگرانیم، به این دلیل که آزادی بیان و رسانه از بزرگترین دستاوردهای افغانستان در دو دهه گذشته به شمار میرود و باید در حفظ این ارزش توجه جدی صورت گیرد. دراخیر این کنفرانس برای هر رسانه یک سیت لباس محافظتی از طرف دفتر«نی» داده شد.
محفوظ «حمیدی»

ممکن است شما دوست داشته باشید