روزنامه ملی انیس

مجلس سنا: پاکستان باید صادق باشد

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازبحث روی وضعیت جاری کشور، وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درمورد آمادگی های آن اداره  به پرسشهای سناتوران پاسخ ارائه نمود.

به اساس معلومات  دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  درجلسه ازنجیب آقا فهیم وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث، طیبه زاهدی معاون کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست وسایراعضا سوالاتی را درمورد آمادگی های آن وزارت درفصل سرما برای بیجا شدگان داخلی  حوادث احتمالی طبیعی
خشکسالی های اخیر، کمک های انجام شده به نیازمندان، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان  جلوگیری ازفساد وبرخی موارد دیگرمطرح نمودند
.

بعداً وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث، گفت برای بیست ولایت که درمعرض آسیب های ناشی ازخشکسالی قراردارد ۶۵هزارتن گندم وحدود۱۳هزارتن علوفه حیوانی فرستاده شده وبرای ۹۰۰هزارتن آب آشامیدنی توسط تانکرها انتقال یافته ونیزبرای حدود ۴۰۰هزارتن دیگرخدمات صحی موردنیاز فراهم شده است؛ وی ارقام بیجاشده گان ازاثرخشکسالی را بالاتراز ۳۰۰هزارنفر درسراسرکشورعنوان نموده گفت بیشتر آنان در ولایات هرات  بادغیس، فاریاب وقندهار به سرمی برند.

همچنان موصوف علاوه کرد در۱۶ولایت و۷۵ولسوالی برای یک عشاریه پنج میلیون تن کمک های غذایی وغیرغذایی توزیع گردیده ونیزاز انتقال وتوزیع  ده هزارخیمه به نیازمندان ولایات هرات، فاریاب، قندهار وبرخی مناطق دیگر خبرداده، افزود این روند درمناطقیکه نیاز به کمک داشته باشند؛ ادامه خواهدداشت.

نجیب آقافهیم علاوه کرد برای زمستان جاری نیزپلان مشترک تهیه شده وعلاوه ازاینکه ۱۰۰میلیون افغانی برای تمامی ولایات اختصاص یافته ؛ قراراست درنقاط مختلف کشور درفصل سرماه برای ۸۳هزارخانواده کمک های مالی، غذایی وغیزغذایی توزیع گردد.

درمباحث آزاد جلسه، سناتوران نشست سه جانبه وزیران امورخارجه افغانستان، چین و پاکستان را که روز شنبه درشهر کابل برگزارگردیده بود،یک اقدام مؤثردر راستای تحقق پروسه صلح دانسته گفتند مردم افغانستان اینبارازپاکستان به ویژه نظامیان آنکشور توقوع دارند که درروند صلح همکاری صادقانه نمایند

همین ترتیب درجلسه ازوارد شدن تلفات ملکی حین عملیات نظامی درولایت کنرابرازنگرانی گردیده، افزودند که تداوم همچو حملات قابل تحمل نمی باشد و حکومت باید چگونگی این حادثه هولناک را که درآن اطفال وزنان به شهادت رسیده اند؛ جداً تحقیق وبررسی
نماید
.

ممکن است شما دوست داشته باشید