روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مبارزه با فساد نیاز زمان

افغانستان از جمله کشورهایی است که در کنار صدماتی از جنگ های دامنه دار و طولانی که بیش از چهار دهه راپشت سر گذشتانده است، از وجود فساد در لایه های مختلف دولت و جامعه رنج می برد و این فساد به حدی در بخش های اداری، حکومتی و سکتور خصوصی ریشه دارد که مبارزه با آن شاید کار آسانی نباشد.
هرچند با تحولات جدید در افغانستان و حمایت جامعه جهانی برای بازسازی مخروبه های باقی مانده از جنگ در این کشور منوط و مشروط به مبارزه قاطع دولت این کشور در راستای مهار فساد بوده و اکنون نیز هست، اما طوری که دیده می شود، با وجود تلاش های متداوم، هنوز حکومت نتوانسته است در این زمینه توفیق لازم حاصل کند.
حال سوالی که در برابر همگان قرار می گیرد این است که چرا فساد در افغانستان با آنکه یک کشور اسلامی است تا این حد ریشه دار شده است که نهادهای مبارزه با فساد در برابر آن ابراز ناتوانی می نمایند. باید گفت که پاسخ روشن است و آن اینکه پدیده فساد در افغانستان ابعاد گسترده درونی و بیرونی دارد، بررسی همه ابعاد آن چه در سطح داخل و چه در سطح خارجی آن از حوصله این مقال بیرون است؛ اما آنچه که می تواند در برابر این پدیده شوم و بدنام ایستادگی نماید، تعهد و تخصص در کارگزاران نهادهای دولتی وخصوصی است. هرگاه مسئولان و دست اندرکاران امور، خود از تعهد در برابر خدا و مردم و از تخصص در مسلک و اجرای وظیفه برخوردار باشند، به سادگی می تواند گلیم فساد را از کشور برچید و برعکس تا زمانی که این دو مطمح نظر نباشد، با نوشتن بهترین قوانین در روی کاغذ یا استفاده از زور و بستن و زندانی کردن افراد رسیدن به هدف مطلوب محال خواهد بود.
باور ما براین است که برای مبارزه با فساد در افغانستان، در کنار اینکه قوانین سختگیرانه توشیح و نافذ گردد، آگاهی دهی از اثرات و پیامدهای شوم دنیوی و اخروی آن برای تمام شهروندان به ویژه کارگزاران نهادهای دولتی و خصوصی با شیوه ممکن خاصتاً از طریق علمای دینی و اصحاب رسانه ها روی دست گرفته شود؛ زیرا اکثر کسانی که دست به فساد آنهم فساد اداری می زنند، از پیامدها و فرجام بد آن آگاهی ندارند و گمان می کنند که در صورت ضرورت می توانند به هر کاری دست یازند. در حالی که در آموزه های اسلامی اقدام به هر عملی که نقض کننده حقوق دیگران باشد، منع قرار داده شده و مرتکب آن به مجازات دنیوی و اخروی هشدار داده شده است.
باید گفت مبارزه با فساد از اولویت های حکومت در سالیان پسین بوده و نگرانی های مردم و نهادهای حامی افغانستان در این زمینه را به خوبی درک می کند، از همین رو اخیراً رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هنگام سخنرانی در ششمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا صحبت می کرد، از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد خبر داده گفت: خرسندم ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را که در ترکیب آن پنج عضو (سه مرد و دو زن) قرار دارد، اعلام می کنم. تمام منابع و اختیارات مورد ضرورت به این کمیسیون انتقال خواهد شد و امیدوارم که منحیث ساختار فعال در راستای مبارزه با فساد، عمل کند و این کمیسیون در اجراآت خویش به مردم، پارلمان و حکومت پاسخگو خواهد بود.
وی افزود که استراتیژی مبارزه با فساد براساس مشورت های لازم ضرورت به انکشاف بیشتر دارد و گفتگوها با کمک کننده ها و درس هایی که در این زمینه فرا گرفته شده است، نیز مهم می باشد. باید موانع فرا راه مبارزه با فساد دور شود و بالای ظرفیت سازی سرمایه گذاری صورت گیرد.
در این کنفرانس، رئیس گروپ مشترک سفارتی مبارزه علیه فساد گفت: از مبارزه حکومت افغانستان برضد فساد استقبال می کنیم و در این راستا، تعهد همکاری های دوامدار خویش را تجدید می نماییم. وی افزود که به خاطر حکومت داری خوب، مردم سالاری، ملت سازی، مارکیت و آینده سازی و باور مردم بر حکومت و جمهوریت، نیاز به مبارزه جدی علیه فساد است و حکومت باید برای مبارزه علیه فساد، استراتیژی درازمدت را با جدیت تطبیق نماید.
در فرجام یکباردیگر تأکید می نماییم که مبارزه با فساد از نیازمندی های زمان است، و ما باید بیش از هر وقت دیگر به این پدیده شوم که جز بدنامی پیامد دیگری ندارد، باقاطعیت عمل نموده و برای مهار آن از هر وسیله ممکن استفاده نماییم.

ممکن است شما دوست داشته باشید