روزنامه ملی انیس

لیلما ولی حکمی: یکی از نگرانی های زنان پهلوهای پنهان مذاکرات صلح است

لیلما ولی حکمی نماینده ولایت ننگرهار در ولسی جرگه:

در رابطه به نگرانی های موجود زنان کشور در پروسه مذاکرات صلح با مخالفان مسلح در قطر می گوید:

یکی از نگرانی های جدی در تجلیل از هشت مارچ امسال به نظرمن همین نگرانی از پهلوهای پنهان روند گفتگوهای صلح نماینده ویژه ایالات متحده امریکا با طالبان در دوحه و نادیده گرفتن دستاورد ها و رعایت نگران حقوق زنان در این پروسه است.

زیرا طالبان در دوران حاکمیت شان با عدم پابندی به اصول و قوانین نافذ ملی و بین الملل زنان را خانه نشین ساخته از حقوق اساسی آموزش و کار محروم ساختند. نمایندگان شان نیز در اظهارات خویش در نشست های بزرگ صرف به رعایت حقوق زنان در چوکات حقوق شرعی اسلامی حرف می زنند که هیچ گونه تضمین وجود ندارد که آیا پابند خواهند بود یا خیر زیرا در طی ۱۷ سال اخیر زنان با حمایت های وسیع جامعه جهانی حکومت و دولت به پیشرفت های نسبی در عرصه های مختلف سیاسی، مشارکتی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دست یافتند با اشتراک در پروسه های ملی و دموکراسی به حیث رأی دهنده و انتخاب شوند در انتخابات سهم فعال گرفتند در سطوح رهبری و مدیریتی نیز با پیشرفت های همراه بودند بیشترین قشر دانش آموز و تحصیل یافته را زنان تشکیل می دهند. ولی با ناباوری به روند آغاز شده مذاکرات صلح نگرانی هایی وجود دارد که یکبار دیگر سیر قهقرایی را نه پیماید اطمینان داریم که زن حاضر در صحنه سیاست، پیشرفت و انکشاف زن دیروز و ۱۸ سال قبل نیست با شعور سیاسی حاضر با هیچ نوعی قربانی نخواهد بود. برما است که به عنوان پیش قراولان این راه دست از مبارزه برنداشته در جامعه که زن با تحصیل و تعلیم باشد و در معادلات بزرگ سیاسی اجتماعی نقش و سهم فعال داشته باشد. همراه و همگام با پیشرفت خواهد بود زیرا نه تنها در ترتیب فرزندان بلکه در تأمین و انتظام اقتصاد خانواده، پشت پازدن به سنن و رواجهای بدو ناپسند فرق و تمایز قابل شده می توانند نسل های خدمت گذار را به جامعه تقدیم نمایند.

از حکومت و دولت می خواهیم برای گسترده شدن نقش و سهم فعالی زنان و دختران در جامعه پلان و برنامه های جامع را رویدست گرفته در پروسه صلح از همه مهمتر به آنان نقش آگاهان داده شود تا مطالبات خود را خود بیان نمایند. زنان می توانند سفیران صلح باشند با مانع شدن برادران، شوهران و پدران شان از جنگ و خونریزی نقش اساسی شان را در تأمین امن و ثبات ادا نمایند. همانگونه که در عقب موفقیت هر مرد دست یک زن دخیل است بدون شک در این امر نیز می تواند دین شانرا ادا سازند.

از زنان کشور می خواهیم با همبستگی و وحدت خود را حفظ نمایند. تا بار دیگر دشمنان نتوانند صدای شان را در گلوهای شان خفه سازد.

و از ایالات متحده امریکا و نماینده ویژه شان می خواهیم برای رفع ابهامات و نگرانی های موجود در پروسه صلح و روند مذاکرات بر طالبان بقبولانند که زنان افغان سهم خویش را می خواهند نباید بار دیگر محصور به چهار دیوار خانه شوند.

گلچهره نظری رئیس انجمن اجتماعی اقدس:

۸ مارچ در واقع روز تجدید تعهد و اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان بوده تا در برابر ظلم، بی عدالتی تساوی و حق طلبی هم صدا گردند.

در حال حاضر در شرایطی به استقبال این روز می رویم که زن افغان در قرا وقصبات دور دست به مفهوم این روز پی نبرده همچنان محصور بر چهار دیوار خانه و مجبور به اطاعت بلاقید و شرط اعضای خانواده پدر و شوهران شان اند اگر از حق تعلیم محروم می مانند و یا از حق انتخاب زندگی و همسر و شریک زندگی و سایر حقوق اساسی این وظیفه ما زنان است که با ایجاد نهادهای اجتماعی خدمات فرهنگی و اقتصادی به آنان بفهمانیم که قبل از همه دین رهایی بخش اسلام حقوق و وجایب خاص را به زنان و مادران اعطا کرده است باید در جهت تعلیم سواد، آگاهی از حقوق اسلامی و اساسی شان کار صورت گیرد. نباید زن افغان چشم و گوش بسته متقبل رنج و آلام تحمیلی بیشتر از گردد، جایگاه در آموزه ها و متون دینی و حقوق و ضعی ندارد.

نگرانی عمده ما زنان آینده نا معلوم در گرو مذاکرات صلح با طالبان است. به گونه که جامعه جهانی در راستای تامین حقوق انسانی زنان دست به سینه میزنند نباید زنان افغان را فراموش نمایند ما صلح با آبرو وعزت در پرتو مساوات وعدالت برای فرد فرد کشور از جمله زنان را خواهان هستیم.

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید