روزنامه ملی انیس

قانون پذیری در کشور به یک فرهنگ مبدل شود

پیروی و رعایت ازقانون در یک کشور نشانۀ تحکیم حاکمیت ملی وتقویت دموکراسی، همچنان پذیرفتن ارزش های ملی و اراده ای مردمی استخوشبختانه در افغانستان  ۱۴ الی ۲۱ جدی هفته تجلیل از قانون اساسی نامگذاری گردیده  وهرسال درادارات دولتی ونهاد های ملی ازاین روزتجلیل بعمل می آورند.

کفتنیست درست پانزده سال قبل ازامروز نماینده گان مردم افغانستان در یک لویه جرگه سنتی دور هم جمع شدند و قانون اساسی کشور را به مثابه وثیقه ملی تصویب و نسبت  به رعایت آن تعهد کردند.

قانون اساسی افغانستان برمبنای احکام اسلامی،  حفظ ارزش های کرامت انسانی،  حقوق مدنی،  مصالحه ملی و اعلامیه جهانی حقوق بشر،  موازین پذیرفته شده حقوق بین المللی و ارادۀ مردم افغانستان استوار است و پس تطبیق این قانون و حاکمیت آن براجمتاعی که دارای دین وشریعت اسلامی،  انسانی،  مدنی،  اخلاقی و ملی میباشد، یک امر حتمی و ضرورت است.

هرچندبا تصویب قانون اساسی فرصت های بیشماری برای مردم افغانستان به میان آمد تا آنها درچوکات همین قانون تمثیل اراده نمایند، اما با تاسف تشدید وادامه جنگ های تحمیلی ونیابتی در این همه سالها درافغانستان، سبب شد تا قانون گریزی به یک فرهنگ تبدیل گردد.

روی این اساس پیروی و رعایت از موازین حقوقی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته، نشانۀ دموکراسی و حفظ ارزش های ملی واسلامی است و آنانی که  نسبت به حفظ این ارزش ها و تقویت دموکراسی متعهد اند تطبیق یک سان قانون را وسیله ای برای رسیدن به ثبات دایمی وتحکیم استحکام نظام میدانند وبه این باوراند که بی اعتنایی دربرابر قانون معیار های زند گی قانونمند دراجتماع را کاهش خواهد داد،  مشروعیت نظام و تمثیل اراده مردم را زیر سوال خواهد برد و اندیشۀ تقویت و تحکیم دموکراسی را بی ارزش خواهد ساخت.

ازهمینرو باوجود این همه تلاش ها، هنوزهم تحقق یک سان قانون درافغانستان با مشکلات روبرواست که متاسفانه عوامل متعدد وجود داردکه این عوامل، زمینه را برای قانون شکنی و یا گریز از قانون مساعد ساخته است .

مسلماً در اینجا نقش کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، مقامات رهبری کشور، مسوولان نهادهای عدلی و قضایی و بالاخره نهادهای اجرائیوی دولت ومردم نیز متبارزاست تا آنها از هرراه ممکن استفاده نمایند تا زمینه تطبیق قانون درکشور به یک فرهنگ پزیرفته شده مبدل کردد.

یکی از راه های تطبیق و نهادینه ساختن قانون،  جدیت درتطبیق یک سان آن است درحالیکه امروز شماری زیادی از مردم ازعدم  تطبیق یک سان   قانون   شاکی وبه این عقیده اند که این ناهنجاری ها  زمینه را برای گسترش فساد اداری وعدم قانون پذیزی درکشور مساعد ساخته است .

بنامسوولان امور باید جنبه های تحقق عملی قوانین را در کشور جستجو نمایند تا قانون پذیری  درکشور به یک فرهنگ عام مبدل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید