روزنامه ملی انیس

قانونپوه سید یوسف حلیم خواهان همکاری  اداره انکشافی سازمان ملل متحد شد

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  روز دوشنبه با توبی لانزر معاون نماینده خاص اداره انکشافی سازمان ملل متحد و خانم رومانا شوایگر مسوول بخش حاکمیت قانون  آن اداره ملاقات  کرد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست لانزر درمورد برنامه های همکاری یوناما درافغانستان  معلومات ارائه کردو ابرازآماد گی کرد که با نظام  قضایی افغانستان درچهارچوب تفاهم نامه دوجانبه به ویژه در ساحات  برنامه های اموزشی ، حمایت از برگزاری سمینار اختصاصی بررسی مشکلات تطبیقی کُد جزاء درعمل ، مبارزه با فساد اداری و جلب کمک های کمک کننده ها به خاطر تحقق برنامه عمل قوه قضائیه  همکاری می کند و از طریق بخش حاکمیت قانون هماهنگی لازم  را  درزمینه تامین خواهد کرد .

بعد رئیس ستره محکمه  با امتنان و تشکر از همکاری های قبلی آن اداره ، اظهار امید واری کرد تا اداره همکاری های انکشافی سازمان ملل متحد درکابل بتواند ستره محکمه رادر ساحات یاد شده همکاری کند .

رئیس ستره محکمه همچنان پیشبرد برنامه های آموزشی به ویژه سمیناراختصاصی درعرصه  کُد جزا را  به هدف تطبیق بهتر ونیز دریافت مشکلات عملی آن برای قضات و محاکم کشور  بااهمیت خواند .

ممکن است شما دوست داشته باشید