روزنامه ملی انیس

فستول های مقعدی (fistula-in-ano)

فستول های مقعدی عبارت از یک مجرای التهابی است، که یک فوحه خارجی در جلد در ناحیه اطراف مقعد و هم یک فوحه داخلی در کانال مقعدی یا rectum دارد.

اسباب یا Etiology

  • معمولاً ابسی ها perianal اسباب عمده آن می باشد.
  • Ulcerative colitis
  • Crohn’s disease
  • Tuberculosis
  • Rectum colloid carcinoma

طبقه بندی Classification

فستول های مقعدی به دو گروپ نظر به باز شدن فوحه آن تقسیم گردیده است.

  • Low level fistula
  • High level fistula

منظره کلینیکی یا Clinical Feature

 معمولاً داشتن یک تاریخچه Perianal abscess موجود بوده، ابسی ابتداء تشکل نموده که به صورت خود بخودی Rapture مینماید که بعد از التیام یک sinus یا فوحه خورد از خود بجا می گذارد که از آن تقیح یا چرک خارج میگردد. که بعد از حملات متکرر این فیستول ترمیم نشده، و بشکل مزمن باقی می ماند همچنان زمانی که ابسی های مقعدی بشکل درست شق نگردند
یعنی بصورت نامکمل تخلیه گردند
باعث تشکل فستولا های مقعدی
میگردد.

یکی از اسبابب که سبب تشکل ابسی متعدد در ناحیه مقعد میگردد توبرکلوز ناحیه مقعدی می باشد.

تداوی یا Treatment

تداوی ابسی های مقعدی جراحی بوده، برای مریض وضعیت lithotomy داده شده مجراء یا tract ابتداء پیدا میشود، البته با استفاده از معاینه Bidigital تحت انستیزی یک probe داخل مجرا شده با استفاده از knife بالای آن شق اجرا میگردد، و مجراء باز میگردد، در مرحله دوم تمام انساج سخت یا fibrotic که در جدار های مجراء است برداشته شده، فوحه یا مجراء گاز معقم و محلول antiseptic پانسمان می گردد تا بعداً انساج granulation تاًسس نماید و ناحیه ترمیم
گردد.

ترتیب کننده: داکتر فهیم سلطانی ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه استقلال

ممکن است شما دوست داشته باشید