روزنامه ملی انیس

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد انسجام بهتر و مدیریت واحد امور مربوط به سیستم سازی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات

به منظور ایجاد چارچوب واحد و معیاری سیستم سازی و همچنین انسجام بهتر و مدیریت واحد امور مربوط به سیستم سازی دروزارت ها و ادارات دولتی، جلوگیری از تداخل وظیفوی، تکرارعمل وایجاد سیستم های موازی و استفاده موثر ازمنابع اختصاص یافته برای سیستم سازی، مراتب آتی منظور است:

همآهنگی ها، انتقالات و محدودیت ها

ماده اول:

۱-با انفاذ این فرمان، تمام امورمربوط به سیستم سازی وزارت ها وادارات دولتی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات رهبری و مدیریت می گردد.

۲-وزارت ها وادارات دولتی منبعد نمی توانند بدون همآهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات به ایجاد وانکشاف سیستم های معلوماتی، اقدام نمایند.

۳-سیستم های معلوماتی که برای وزارت ها و ادارات دولتی ایجاد، انکشاف و یا خریداری می کردند ملکیت حکومت بوده و درصورت نیاز ازتمام و یا بخشی از آن به صورت مشترک برای وزارت ها و ادارات دولتی، استفاده می گردد.

۴-نیروی بشری تخنیکی که به منظور سیستم سازی دروزارت ها و ادارات دولتی استخدام گردیده اند، با درنظر داشت تحصیلات، تخصص، تجربه و دانش تخنیکی طبق میکانیزم مشخص توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اداره ملی احصائیه و معلومات انتقال گردند.

۵-نهادهای بین المللی که درعرصه سیستم سازی با وزارت ها و ادارات دولتی همکاری دارند،مکلف اند تا فعالیت های خویش را دراین عرصه با اداره ملی احصائیه و معلومات همآهنگ و تنظیم نمایند.

۶-بخش آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به صورت کامل و رسمی طی برنامه همآهنگ به اداره ملی احصائیه و معلومات انتقال و مدغم گردد.

۷-برنامه ها و پروژه های سیستم سازی وزارت ها و ادارات دولتی که فعلاَ درمراحل مختلف اجرا قرار دارند، به صورت کامل و رسمی درتفاهم و همآهنگی قبلی به اداره ملی احصائیه و معلومات انتقال گردند.

۸-وزارت مالیه مکلف است که وجوه اختصاص یافته برای سیستم سازی تمام وزارت ها و ادارات دولتی دربودجه سال مالی ۱۳۹۹ را در کود مشخص تنظیم و صلاحیت مصرف را در اختیار اداره ملی احصائیه ومعلومات قرار دهد.

۹-وزارت مالیه مکلف است که ازاستخدام نیروی بشری تخنیکی جهت سیستم سازی دروزارت ها و ادارات دولتی ازطریق (NTA) جلوگیری نموده و منابع مالی اختصاص یافته سال مالی ۱۳۹۹ دراین عرصه را دراختیار اداره ملی احصائیه و معلومات قرار دهد.

۱۰-کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف است که درهمآهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات تمام ساختار های موجود دروزارت ها وادارات دولتی درعرصه سیستم سازی را از طرح تشکیل سال مالی ۱۳۹۹ حذف و از ایجاد طرح تشکیل جدید در این عرصه جلوی نماید.

۱۱-کمیسیون مستقل مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف است در همآهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات و در نظر داشت حجم کاری، طرح تشکیل جدید آن اداره را نهایی و جهت منظوری از مجرای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، طی مراحل نماید.

۱۲-اداره تدارکات ملی و اداره پروژۀ های سیستم سازی که توسط سکتور خصوصی اجرا می گردند را ترتیب و طی مراحل نمایند.

مکلفیت ها

ماده دوم:

جهت حصول نتایج متوقعه مندرج این فرمان، تمام وزارت ها و ادارات دولتی مکلف به تطبیق امور آتی می باشند.

۱-درعرصه سیستم سازی و همچنین انتقال برنامه ها و پروژه های سیستم سازی و نیروی بشری تخنیکی با اداره ملی احصائیه و معلومات همکاری همه جانبه و به موقع نموده و سهولت های لازم را فراهم نمایند.

۲-سیستم های معلوماتی را تطبیق و استفاده آن ها را در امور کاری خویش نهادینه نمایند.

۳-نیازمندی خویش را درعرصه سیستم سازی با اداره ملی احصائیه و معلومات رسماَ شریک سازند.

مکلفیت های اداره ملی احصائیه و معلومات

ماده سوم:

درراستای تحقق مفاد این فرمان و تطبیق برنامه های معیاری سیستم سازی، اداره ملی احصائیه و معلومات مکلف به تطبیق امورآتی میباشد.

۱-با درنظرداشت اولویت های کاری حکومت، نیاز وزارت ها و ادارات دولتی وموجودیت منابع، امور مربوط به سیستم سازی را تنظیم و مدیریت نماید.

۲-سیستم های معلوماتی معیاری، مطمئن، مصون، پایدار،قابل وصل و تلفیق با سایر سیستم ها را برای وزارت ها و ادارات دولتی طرح، ایجاد و انکشاف دهد.

۳-درسیستم سازی تاحد امکان از راه حل های معیاری منبع باز

(Open-sourcce software) که با استفاده از ستندردهای باز

(Open standards) انکشاف داده شده باشد، استفاده نماید.

۴-استفاده از راه حل های اختصاصی یا منبع بسته

(Proprietary or closed source software) صرف درحالات استثنایی که استفاده از دیگر گزینه ها امکان پذیر نباشد، مجاز بوده و طرزالعمل استفاده ازاین نوع راه حل ها توسط اداره ملی احصائیه و معلومات ترتیب و تطبیق می گردد.

۵-جهت حفظ، مراقبت و حمایت تخنیکی سیستم های معلوماتی وزارت ها و اداراه دولتی میکانیزم واضح را طرح و تطبیق نماید.

۶-پروسه سیستم سازی را طبق استراتیژی

(Digital foundation Strategy for Afghanistan)

۷-مرکز ملی سیستم های معلوماتی افغانستان را ایجاد ویک نسخه از سیستم های معلوماتی که الی اکنون دروزارت ها و ادارات دولتی ایجاد گردیده و یا در آینده ایجاد می گردد جمع آوری و بگونه مصون نگهداری و مراقبت نماید.

۸- ازتطبیق و نهادینه شدن سیستم های معلوماتی دروزارت ها و ادارات دولتی حصول اطمینان و نظارت دوام دار نماید.

۹- جهت تطبیق این فرمان طرز العمل ها، دستورالعمل ها ومیکانیزم های مورد نیاز را وضع و تطبیق نماید.

مدت اجراات و گزارش دهی

ماده چهارم:

اداره ملی احصائیه و معلومات ووزارت ها وادارات ذیربط مؤظف اند تا امور محوله را طی مدت یک ماه نهایی و گزارش خویش را ازطریق ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید