روزنامه ملی انیس

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن  تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

به تأسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت جمهوری ا.ا، مراتب آتی منظور است:

ماده اول: ادغام

ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

ماده دوم: تشکیل

تشکیل اداره اراضی افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن باهم مدغم و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف می‌گردد، طرح تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی را نهایی و جهت منظوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارائه نماید.

 ماده سوم: بودجه

با توجه به تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از طریق شورای ملی و توشیح آن از جانب ریاست جمهوری ا.ا، الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ معاشات کارمندان نهاد‌های مدغم‌شده کمافی‌السابق از بودجه قبلاً منظور شده اجراء گردد.

 وزارت مالیه بودجه مورد نیاز وزارت شهرسازی و اراضی را در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ درنظر بگیرد.  

ماده چهارم: اموال منقول، غیر منقول و اسناد رسمی

تمام اموال منقول، غیرمنقول و همچنان اسناد رسمی هردو نهاد مدغم شده در حضورداشت نماینده با صلاحیت اداره لوی څارنوالی، اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه، به حیث ملکیت وزارت شهرسازی و اراضی ثبت و راجستر گردد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید