روزنامه ملی انیس

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت بیست و هفتمین سالگردپیروزی جهاد مردم افغانستان

به تأسی ازحکم مندرج جزء (۱۸)ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان ، به مناسبت بیست وهفتمین سالگردپیروزی جهادمردم افغانستان ، تخفیف و عفو مجازات حجزو حبس محکومین اعم از ( ملکی و نظامی )را که به حکم قطعی ونهائی محاکم محکوم گردیده اند ، حسب ذیل منظور مینمایم:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

ماده اول:

(۱)مدت باقی مانده حجز محجوزینی که الی دوسال حجز محکوم گردیده اند ، بدون درنظر داشت مدت سپری شده ، عفو وازحجز رها گردند.

(۲)مدت باقی مانده حجز محجوزینی که به مدت بیش از دوسال حجز محکوم گردیده اند ، درصورتیکه نصف مدت حجز خود را سپری نموده باشند ، عفو و از حجز رها گردند.

(۳)محجوزین مندرج فقره های (۱و۲) این ماده که ازمزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند ، ثلث (۱بر۳)مدت حجزآن ها تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوار و کبرسن 

ماده دوم :(۱)محبوسین اناث که دارای طفل شیرخوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و ازحبس رها گردند.

(۲)محبوسین اناث که حداقل (۴۹) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و محبوسین ذکور که (۵۹)سالگی یا بالاتراز آنرا تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو وازحبس رها گردند.

عفو محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج

ماده سوم :(۱)محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند :

۱-معالجه آنها ممکن نباشد.

۲-مریضی شان سیرنهائی خود را پیموده باشد.

۳-بهبود واعاده صحت آنها متصور نباشد.

(۲)به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی درمرکز به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱-رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس.

۲-داکتر متخصص ازریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

۳-داکتر متخصص ازریاست امور صحی وزارت امورداخله به حیث عضو .

۴-داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

۵-نماینده ریاست څارنوالی نظارت برمحلات سلب آزادی به حیث ناظر.

(۳)به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی درولایات از واحد های مربوط مراجع مندرج فقره (۲)این ماده تشکیل می گردد . درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص دراداره امنیت ملی ولایت ، ریاست صحیه ولایت یک داکتر دیگر را توظیف می نماید.

(۴)اداره محبس مکلف است ، مریضان مندرج فقره (۱)این ماده را به هیئت طبی معرفی و درصورت تصدیق مریضی ، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارائه نماید.

(۵)آنعده محکومینی که بنابر تصمیم هیئت طبی ولایات ، صعب العلاج تشخیص می گردند ، محکومین مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعداز اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی درمرکز جهت اجراات بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول می گردند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین

ماده چهارم :(۱)محبوسینی ذکوریکه به مدت الی دوسال و محبوسین اناث که به مدت الی سه سال حبس محکوم گردیده اند ، بدون درنظر داشت مدت سپری شده ، مدت مجازات باقی مانده آنها عفو واز حبس رها گردند.

(۲)محبوسینی ذکوریکه به حبس بیش از دوسال الی شش سال و محبوسین اناثیکه به مدت بیش از سه سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند ، درصورتیکه ربع (۱بر۴)حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رهاگردند.

(۳)محبوسینی که به مدت بیش ازشش سال الی ده سال حبس محکوم گردیده اند ، درصورتی که ثلث مجازات حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند ، مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۴)محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (۲،۱و۳)این ماده نمی گردند ، درمدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید :

۱-درمجازات محکومین مندرج فقره (۱)این ماده وفقره (۱)ماده پنجم این فرمان (۳بر۴)حصه مدت حبس آنها .

۲-درمجازات محکومین مندرج فقره (۲)این ماده نصف (۱بر۲)حصه حبس آنها.

۳-درمجازات محکومین مندرج فقره (۳)این ماده مدت دوسال .

۴-درمجازات محکومین به حبس بیش از ده الی شانزده سال یک ونیم سال .

۵-درمجازات محکومین به حبس بیش از شانزده سال الی سی سال ، مدت یک سال .

عفو و تخفیف مجازات حبس منسوبین نظامی

ماده پنجم :(۱)آنعده افسران ، بریدملان (ساتنمنان و سربازان اردوی ملی ، پولیس ملی و منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به حبس الی دوسال ، محکوم گردیده اند ، بدون درنظر داشت مدت سپری شده ، مدت مجازات باقی مانده آنها عفو واز حبس رهاگردند.

(۲)آنعده افسران ، بریدملان ( ساتنمنان )و سربازان اردوی ملی ، پولیس ملی و منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال درقطعات مربوط محکوم گردیده اند ، درصورتیکه ربع (۱بر۴)حصه مدت حبس خویش را درقطعه سپری نموده باشند ، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو واز حبس رهاگردند.

تخفیف محکومین جرایم متعدد

ماده ششم :محکومین جرایم متعدد که طی یک فیصله به احکام جداگانه و به اساس یک ماده قانون محکوم به مجازات گردیده باشند ازسرجمع مجازات برای شان تخفیف اجرا گردد.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو وتخفیف

ماده هفتم :

(۱)محکومین جرایم مندرج فقره (۲)ماده (۳۵۰)قانون اجراات جزائی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۳۲)سال ۱۳۹۳به استثنای محبوسین صعب العلاج ازمزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند.

(۲)محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

۱-محکومین به حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مدت آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو ، تحفیف گردیده باشد.

۲-محکومینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد (به استثنای اطفال )و فساد اداری محکوم گردیده اند ، مگر اینکه درجرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده باشند.

ابراء عبارت از ابرا خط مرتبه محکمه براساس وثیقه حصر وراثت بوده ، ابرای مندرج فیصله های قبل از شروع سال ۱۳۹۷ مشمول این حکم نمی باشد.

۳-محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

۴-محجوزین و محبوسینی که علاوه برحجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره و جزای نقدی نیز محکوم گردیده اند ، درصورتیکه مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا بپردازند و یا نصف جزای نقدی را به حساب واحد دولتی تحویل نموده باشند یا تحویل نمایند ، از مزایای تخفیف مندرج ماده اول و فقره (۴) ماده چهارم این فرمان مستفید می گردند.

(۳)محجوزین و محبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند :

۱-محکومین جرایم مندرج قانون منع خشونت علیه زن

۲-محکومین جرایم مندرج مواد (۶۳۶-۶۳۷-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰و۶۷۱)کود جزا.

۳-محکومین جرایم مندرج ماده اول ضمیمه شماره (۱)قانون اجراات جزائی به استثنائی اطفال .

۴-محکومین جرایم مندرج مواد(۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۴-۳۴-۳۵و۳۸)قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۹۴۴)سال ۱۳۸۷ومواد (۱۵-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۳۷-۳۸و۴۱)قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۰۴)سال ۱۳۶۵٫

۵-محکومین جرایم تجاوز جنسی بالای اطفال.

۶-محکومین جرایم اختطاف وگروگان گیری .

۷-محکومین جرایم راهزنی (قطاع الطریقی ).

۸-محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷قانون جزاء و مواد ۷۰۲-۷۰۳و۷۰۴کود جزا.

۹-محکومین جرایم چپاول گری ( نهب ).

۱۰-محکومین جرایم سرقت واسطه نقلیه .

۱۱-محکومین جرایم غصب پول یا مال .

(۴)محکومینی که درسال جاری درمحلات سلب آزادی دست به آشوب ، اغتشاش ، جنگ ، قتل ، تخریبکاری فرار و اعتصابی که باعث اخلال نظم درمحلات مذکور گردیده یا مواد مخدر را خرید یا فروش نموده باشند با درنظر داشت احکام ماده (۵۲)قانون محابس و توقیف خانه ها منتشره جریده رسمی شماره (۹۲۳) سال ۱۳۸۶ ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند.

عفو جزای نقدی

ماده هشتم :محکومینی که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند و علاوه برحجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند ، نصف جزای نقدی آنها عفو گردد ، محکومین خارجی ازاین امر مستثنی
 می باشند.

قطعیت حکم

ماده نهم : قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامه دعوای حق العبدی

ماده دهم : تطبیق احکام این فرمان ، مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

ماده یازدهم :(۱)ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند ، محجوزین (ذکور و اناث ) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند ، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(۲)وزارت کارو امور اجتماعی مکلف است ، برای آنعده محجوزینی که والدین ، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند ، محل مناسب رهایش را درمرکز وولایات تدارک نماید.

(۳)وزارت امورزنان مکلف است ، برای آنعده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان ازحبس رها می گردند ، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان ، محل مناسب رهایش را درمرکز وولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق کننده

ماده دوازدهم :(۱)به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز وولایات کمیسیون های به ترکیب ذیل ایجاد گردد.

۱-درمرکز رئیس عمومی څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس و درولایات رئیس څارنوالی استیناف به حیث رئیس .

۲-نماینده وزارت دفاع ملی دربخش محبوسین اردوی ملی ، به حیث عضو .

۳-نماینده وزارت امور زنان دربخش محجوزین و محبوسین اناث ، به حیث عضو

۴-رئیس محبس مرکزی (پلچرخی )درمرکز ودرولایات آمر محبس دربخش محبوسین ، به حیث عضو.

۵-نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ، به حیث عضو .

۶-آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال دربخش محجوزین ، به حیث عضو.

۷-نماینده ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، به حیث عضو.

۸-نماینده څارنوالی اختصاصی جرایم مواد مخدر و مسکرات دربخش مربوطه به حیث عضو .

۹-نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمرکز ودرولایات درصورت موجودیت ، به حیث عضو.

(۲)آنعده محکومینی که درسال های قبل ، از فرامین تخفیف و عفو رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده ، ولی برای شان اجراء نگردیده ، ریاست څارنوالی نظارت برتنفیذاحکام و بدیل حبس تحفیف و عفو سال های قبل را مطابق احکام همان فرامین مانند سایر محکومین محاسبه و اجرا نمایند .

 تهیه لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

ماده سیزدهم :(۱)کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو راکه مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند ، که بعداز منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق میباشد.

(۲) کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند ، لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو راکه مدت محکومیت آنها بیشتر ازپنج سال الی سی سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به اداره څارنوالی ارسال و اداره څارنوالی مکلف است ، لیست های ارسالی را تدقیق و توحید نموده و دراسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

انفاذ

ماده چهاردهم :این فرمان از تاریخ ۸ثور سال ۱۳۹۸نافذ می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید