روزنامه ملی انیس

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد تخفیف و عفو مجازات به مناسبت چهارم قوس مطابق ۲۵نوامبر روز بین المللی منع خشونت علیه زنان و کمپاین (۱۶) روزه محو خشونت علیه زنان به تاسی از حکم مندرج جزء ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت چهارم قوس مطابق ۲۵ نوامبر روز بین المللی منع خشونت علیه زنان و کمپاین (۱۶) روزه محو خشونت علیه زنان، تخفیف و عفو مجازات محبوسین و محجوزین طبقه اناث را که به حکم قطعی و نهائی محاکم محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:

عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین:

مادۀ اول:

(۱) آنعده محبوسین و محجوزین که به حسب و حجز الی (۳) سال محکوم گردیده اند بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حبس و حجز رها گردند.
(۲) محبوسین و محجوزین که شامل کتگوری (۱) این ماده نمی گردند در مدت مجازات حبس و حجز آنها حسب ذیل تخفیف به عمل آید:

۱- در مجازات محکومین حبس و حجز الی مدت ۳ سال (۳ بر ۴ حصه).
۲- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از ۳ سال الی ۶ سال، نصف (۱ بر ۲) مدت حبس و حجز آنها.

۳- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از ۶ الی ده سال، مدت ۲ سال.
۴- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از ده سال الی ۱۶ سال، (۱ سال و ۶ ماه).

۵- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از ۱۶ الی ۳۰ سال، مدت یکسال.
حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف:

ماده دوم:

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:
۱ـ محکومین جرایم مندرجه فقره (۲) ماده (۳۵۰) قانون اجراآت جزایی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.
(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:
۱ـ محکومین که به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد، مگر اینکه کمتر از دو سال محکومیت شان باقی مانده باشد.

۲ـ محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری، مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده اعاده گردیده باشد.

۳ـ محکومین جرایم اختطاف مگر اینکه شخص مختطف دها و مال منفعت بدست آمده اعاده گردیده باشد.
۴ـ محکومین که جزای اعدام آنها به مجازات حبس تعدیل گردیده است.
۵ـ محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا بپردازند از مزایای تخفیف و عفو این فرمان مستفید می گردند.

(۳) محجوزین و محبوسن که مطابق مواد قانون منع خشونت علیه زنان محکوم گردیده باشند شامل عفو و تخفیف این فرمان نمی گردند.

مرجع تطبیق کننده

ماده سوم:

(۱) اعضای کمیسیون تطبیق فرمان شماره (۱۸) مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ در مرکز و ولایات این فرمان را تطبیق نمایند.

تهیه لیست محکومین واحد شرایط تخفیف و عفو:

ماده چهارم:

(۱) کمیسیون های تطبیق این فرمان موظف اند لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند، که بعد از منظوری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق می باشد.

(۲) کمسیون های تطبیق این فرمان موظف اند، لیست محکومیت واحد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی سی سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به اداره لوی څارنوالی ارسال و اداره څارنوالی مکلف است، لیست های ارسالی را تدقیق و توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

انفاذ

ماده پنجم:

این فرمان از تاریخ ۱۹ قوس سال ۱۳۹۸ نافذ می گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید