روزنامه ملی انیس

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم

به تاسی از حکم مندرج جزء (۱۸) ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت میلاد با سعادت حضرمد محمد مصطفی(ص) تخفیف و عفو مجازات حُجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور است. 

تخفیف وعفو مجازات محجوزین

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده اول:

(۱) مدت باقی مانده مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهارسال حُجزمحکوم گردیده اند، بدون درنظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حُجز رهاگردند.

(۲) مدت باقی مانده مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهارسال حجزمحکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت مجازات خود را درحجز سپری نموده باشند، عفو و ازحجز رها گردند.

(۳) محجوزین مندرج فقره های (۱و۲)این ماده که از مزایای عفومندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

 عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیرخوار و کبرسن

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده دوم:

(۱) محبوسین اناث که دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت پنج سال حبس محکوم گردیده باشند مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲)  محبوسین اناث که حداقل (۴۹) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و محبوسین ذکور که ۵۹ سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکومگردیده اند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

عفو محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده سوم :

(۱) محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند.

۱- معالجه آنها ممکن نباشد.

۲- مریضی شان سیرنهائی خود را پیموده باشد.

۳- بهبودو اعاده صحت آنها متصور نباشد.

(۲) به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی درمرکز به ترکیب ذیل ایجاد میگردد.

۱-رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس .

۲- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو .

۳- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو .

۴- داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو .

۵- نماینده ریاست څارنوالی نظارت برمحلات سلب آزادی به حیث ناظر.

(۳) به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی درولایات از واحد های مربوط مراجع مندرج فقره (۲) این ماده تشکیل می گردد . درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص دراداره امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه ولایت یک داکتر دیگر را توظیف می نماید.

(۴)  اداره محبس مکلف است مریضان مندرج فقره (۱) این ماده را به هیئت طبی معرفی و درصورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارائه نماید.

۵- آنعده محکومینی که بنا بر تصمیم هیئت طبی ولایات، صعب العلاج تشخیص میگردند محکومین مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعداز اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی درمرکز جهت اجراات بعدی به
کمیسیون تطبیق فرمان محول می گردند
.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده چهارم

(۱) محبوسینی ذکوریکه به حبس الی دو سال و محبوسین اناث که به حبس الی سه سال،محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.

 (۲) محبوسینی ذکوریکه به حبس بیش از دوسال الی شش سال و محبوسین اناثیکه به حبس بیش از سه سال الی شش سال محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (۱بر۴)حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۳) محبوسینی که به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده اند، درصورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۴) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (۲،۱ و۳) این ماده نمی گردند درمدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید.

۱- درمجازات محکومین مندرج فقره (۱) این ماده و فقره (۱) ماده پنجم این فرمان (۳بر۴) حصه مدت حبس آنها .

۲- درمجازات محکومین مندرج فقره (۲)این ماده نصف (۱بر۲) حصه حبس آنها .

۳- درمجازات محکومین مندرج فقره (۳) این ماده مدت
دو سال
.

۴- درمجازات محکومین به حبس بیش از ده الی شانزده سال یک و نیم سال .

۵- درمجازات محکومین به حبس بیش از شانزده سال الی سی سال، مدت یک سال .

عفوو تخفیف مجازات حبس منسوبین نظامی

ماده پنجم :

(۱) آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان ) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به حبس الی دوسال، محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی  الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (۱بر۴) حصه مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف محکومین جرایم متعدد

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ششم :

محکومین جرایم متعدد که طی یک فیصله به احکام جداگانه و به اساس یک ماده قانون محکوم به مجازات گردیده باشند از سرجمع مجازات برای شان تخفیف اجرا گردد.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده هفتم :

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

۱- محبوسین جرایم مندرج فقره (۲) ماده (۳۵۰) قانون اجراآت جزائی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۳۲)سال ۱۳۹۳ به استثنای محبوسین صعب العلاج .

۲- محکومین جرایم راهزنی (قطاع الطریقی )

۳- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ۴۵۷،۴۵۶،۴۵۵قانون جزاء و مواد ۷۰۴،۷۰۳،۷۰۲کود جزا .

(۲) محجوزین ومحبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

۱- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش ازده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشند، مگر اینکه کمتر از یکسال از حبس یا حجز آنها باقی مانده باشد.

۲- محکومینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد ( به استثنای اطفال ) و فساد اداری محکوم گردیده اند، مگر اینکه درجرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده باشد.

ابراء عبارت از ابرا خط مرتبه محکمه براساس وثیقه حصر ووراثت بوده، ابرای مندرج فیصله های قبل از شروع سال ۱۳۹۷ مشمول این حکم نمی باشد.

۳- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

۴- محکومینی که درسال جاری درمیعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف بعمل آمده باشد و آنعده از محکومین که به اساس ماده (۱۵۸) قانون جزا و ماده (۷۵)کود جزا محکوم گردیده اند درصورتیکه یک بار در عین جرم و مجازات درسال جاری از تخفیف مستفید شده باشند.

۵- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به ردمال یا جبران خساره و جزای نقدی نیز محکوم گردیده اند درصورتیکه مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا بپردازند و یا نصف جزای نقدی را به حساب واحد دولتی تحویل نموده باشند یا تحویل نمایند، از مزایای تخفیف مندرج ماده اول و فقره (۴) ماده چهارم این فرمان مستفید میگردند.

(۳) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

۱- محکومین جرایم مندرج قانون منع خشونت علیه زن .

۲- محکومین جرایم مندرج مواد ((۶۳۶-۶۳۷-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۶۸-  ۶۶۹-  ۶۷۰ و     ۶۷۱)کود جزا .

۳- محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (۱) قانون اجراات جزایی و تعدیلات آن منتشره جریده رسمی شماره (۱۲۸۶) سال ۱۳۹۶.

۴- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۴-۳۴-۳۵و۳۸)قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۹۴۴) سال ۱۳۸۷و مواد (۱۵-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۳۷-۳۸و۴۱) قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۰۴) سال ۱۳۶۵.

۵- محکومین جرایم تجاوزجنسی بالای اطفال .

۶- محکومین جرایم اختطاف وگروگان گیری .

(۴) محکومینی که درسال جاری درمحلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل تخریب کاری، فرار و اعتصاب که باعث اخلال نظم درمحلات مذکور می گردد
یا موادمخدر را خرید یا فروش نموده باشند با درنظر داشت احکام ماده (۵۲) قانون محابس وتوقیف خانه ها منتشره جریده رسمی شماره (۹۲۳) سال ۱۳۸۶ از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند
.

عفو جزای نقدی .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده هشتم :

محکومینی که از مزایای عفو وتخفیف این فرمان مستفید میشوند یا با اکمال حبس در سال ۱۳۹۷ رها گردیده یا به اساس احکام این فرمان رها می گردند و علاوه برحجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، نصف جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

ماده نهم:

قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامه دعوای حق العبدی

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده دهم :

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده یازدهم :

(۱)  ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث ) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان ازحجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(۲) وزارت کارو امور اجتماعی مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسبت رهایش را درمرکز وولایات تدارک نماید.

 (۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را درمرکز وولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق کننده

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده دوازدهم :

(۱) به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز وولایات کمیسیون های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

۱- درمرکز رئیس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس .

۲- نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به حیث عضو .

۳- رئیس محبس مرکزی
( پلچرخی) درمرکز و درولایات آمر محبس در بخش محبوسین به حیث عضو
.

۴- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، به حیث عضو .

۵- نماینده وزارت دفاع ملی دربخش محبوسین اردوی ملی به حیث عضو .

۶- نماینده وزارت امور زنان دربخش محجوزین و محبوسین اناث،به حیث عضو .

۷- نماینده څارنوالی اختصاصی جرایم موادمخدر و مسکرات دربخش مربوط به حیث عضو .

۸- نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمرکز ودرولایات درصورت موجودیت، به حیث عضو .

(۲) آنعده محکومینی که درسال های قبل، از فرامین تخفیف وعفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده، ولی برای شان اجراء نگردیده ریاست څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس تخفیف و عفو سال های
قبل را مطابق احکام همان فرامین مانند سایر محکومین محاسبه و اجراء نمایند
.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

ــــــــــــــــــــــــــــ

ماده سیزدهم :

(۱) کمیسیون های تطبیق این فرمان موظف اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند، که بعداز منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق میباشد.

(۲) کمیسیون های تطبیق این فرمان موظف اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی سی سال باشد درمرکز وولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است، لست های ارسالی را تدقیق و توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

 انفاذ

ــــــــــــــ

ماده چهاردهم :

این فرمان از تاریخ ۲۹عقرب سال ۱۳۹۷ نافذ میگردد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید