روزنامه ملی انیس

فاضل سانچارکی: نشرو توزیع کتب و آثار فکری درچارچوب قوانین ومقررات کشور صورت بگیرد

به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون ارزیابی کتب ، برگزار شد . به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  این کمیسیون که متشکل ازنمایند گان با صلاحیت نهاد های مختلف ذیربط  میباشد و کتاب های را که به زبان های مختلف و محتوا های مختلف از خارج به داخل کشور وارد میشود وهمچنان کتاب هایی را که ازمراجع مختلف به خارج ازکشور ارسال میشود ، مورد ارزیابی قرارمیدهد .

دراین کمیسیون ارزیابی صورت میگیرد که محتوای کتب مخالف قوانین، مقررات و منافع ملی کشورنباشد  و باعث ایجاد اخلال نظم ، امنیت  ، ثبات ، وحدت ملی ، تفرقه دینی ، مذهبی و زبانی درکشور نشود.

فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دراین جلسه خاطرنشان ساخت که کمیسیون ارزیابی کتب ، با رعایت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات وبا توجه به ضرورت رشد فرهنگی و فکری کشور، ازنشرو پخش آثار و کتب درکشور استقبال میکند ، اما تلاش مینماید که نشرو توزیع کتب و آثار فکری درچارچوب قوانین و مقررات کشورصورت بگیرد.

همینگونه دراین جلسه دررابطه به تسریع روند کارکمیسیون درزمینه ارزیابی کتب ، برگزاری کنفرانس خبری به خاطرآگهی دهی از کارکرد های یک ساله کمیسیون به رسانه ها و ضرورت ساماندهی کارکرد های کمیسیون درچارچوب یک مقرره و یا لایحه ، نیز بحث صورت گرفت . 

ممکن است شما دوست داشته باشید