روزنامه ملی انیس

فاضل سانچارکی: عدم رعایت احترام به حریم خصوصی می تواند حیثیت، شخصیت و سلامت جسمی و روانی افراد را آسیب رساند

دیروز کارگاه آموزشی تحت عنوان احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت از سوی معینیت امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار مطبوعات آن وزارت با اشتراک مسئولان وخبرنگاران رسانه های چاپی دولتی آژانس اطلاعاتی باختر تدویر یافت.

سید فاضل سانچارکی معین امور نشراتی طی سخنان افتتاحیه با ابراز قدردانی از ابتکار استاد شهیر نثاری در رابطه به تحقق و راه اندازی چنین گفتمان در سطوح مختلف کاری ادارات تدویر گارگاه را فرصت خیلی خوب و مناسب دانسته افزود: توضیح و تشریح مسأله احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت نهایت با اهمیت بوده باید هرازگاهی پیرامون مسایل و ابعاد مهم کار رسانه یی چنین کارگاه ها راه اندازی شود تا بتواند رهنمای خوب و تعین کننده چارچوب کاررسانه یی در کشور باشد.

معین امور نشراتی در ادامه اظهار داشت احترام به حریم خصوصی و رعایت حق آن از موضوعات نهایت مهم و اساسی در شناسایی ابعاد مختلف حیات شخصی، سیاسی و اجتماعی افراد جامعه بوده در صورت عدم رعایت احترام به آن می تواند حیثیت، شخصیت و سلامت جسمی و روانی افراد را آسیب رساند در این زمینه همه مسؤلیت داریم به خاطر رعایت حقوق بشری و خدمت به شخصیت و کرامت انسانی افراد جامعه یک چنین اصل را شناخت و در امور کاری رعایت و احترام نمود.

متعاقباً عبدالمجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه های همگانی «نی» طی صحبتی با اشاره به اهمیت احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت توسط خبرنگاران وسایر مسئولان رسانه «نی» در کشور گفت: هرچند در کاررسانه ها و در قوانین نافذه کشور و قوانین مربوط به رسانه های همگانی و کود های اخلاقی رسانه ها، چار چوب قانونی در رعایت اصل حریم خصوصی ترسیم شده است.

هرفرد مسئله احترام به حریم خصوصی در برداشت های هرجامعه متفاوت می باشد ولی در جامعه خبرنگاری بستگی به فرهنگ، سطح دانش، تحصیل تجربه کار روزنامه نگاری و به تجربه نشستن زمان گردش آزادی اطلاعات دارد. در واقع حریم خصوصی به فضای ذهنی و فزیکی گفته می شود که قوانین ملی و بین المللی در آن اثر کرده نمی تواند. و یا به صورت اکادمیک دربحث رسانه تعاریف متعدد وجود دارد.

هرچند تعریف عام است. ولی در کل و به بیان ساده امروزی حریم خصوصی به محل و داده های میگویند که محدود به خود ما است ارائه و عدم بازتاب و حفظ آن در اجتماعی که زندگی می کنیم اثر ندارد.

امروز فناوری به حدی پیشرفت نموده که مرزها را شکسته و به درخواست اجتماع به حریم خصوصی نیز تأثیر گذاشته است. مثال در حریم خصوصی اقتصاد فرد نباید در آمد و مصرف را همه بدانند اما تا زمانیکه بحث پرداخت مالیه و یا تاثیر گذاری صحت فرد در اشغال یک پست کاری به میان بیاید اینجاست که اصل حریم خصوصی برملا می شود اما در بحث حریم خصوصی اطلاعاتی، اطلاعات قدرت بزرگتر است. ارگانهای مرتبط اطلاعاتی و استخباراتی باید بدانند قدرت افراد چه مقدار است تا برمبنای آن واکنش های استخباراتی یک کشور را تعیین کنند.

در این صورت حریم خصوصی اطلاعاتی ما برهم می خورد. اما در حوزه کار رسانه یی پرداختن به این مسأله در هریک تا دو سال نیاز به بازنگری دارد.

خلوتگر افزود: مسأله حریم خصوصی در بحث رسانه های خصوصی و دولتی خواسته و ناخواسته بعضاً مورد توجه قرار نگرفته باید منبعد با
راه اندزای گفتمان های بزرگتر، به این مسأله ژرف تر دقت صورت گیرد. و تعاریف مربوط به این مسأله باسایر کشور ها باید متفاوت باشد. محدویت ها در نظر گرفته شود خواست ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ اینست که با توجه به این مسأله در محدودیت گفتمان های وسیعتر به توضیح و تشریح ابعاد مختلف آن در سطح جامعه پرداخته هرازگاهی بعد از یک تا دو سال برموارد یاد شده تجدید نظر صورت گیرد.

متعاقباً مدرس شهیر نثاری به توضیح و تشریح هرچه بیشتر تحقیقات انجام شده خویش در رابطه به این مسأله به اشتراک کنندگان گارگاه معلومات داده از کارکنان رسانه یی خواست تا در امور کاری خویش با رعایت ارزشهای اجتماعی نباید در نشر تصاویر قربانیان حملات انتحاری و انفجاری و موارد تجاوز اصل رعایت حریم خصوصی را زیر پا نمایند.

حامده

ممکن است شما دوست داشته باشید