روزنامه ملی انیس

غلام محمد میمنه گی ، نقاش ماهر و مبارز اندیشه های ناب

پرفیسور غلام محمد میمنگی،نقاش بزرگ و چیره دست و تصویر گر بی همتا خدمات بی شایبه را در عرصه فرهنگ و هنر کشور انجام داده است، این بزرگ مرد علم و معرفت کودک هفت سال داشت که پدرش  عبدالباقی مینگ باشی را در کابل به قتل رساندند.

میمنه گی  از اثر استعداد وتوانایی خدا دادش به هنرتصویرگری ونقاشی درداخل دربارسلطنت عبدالرحمن خان آغاز نمود که دراین راه به موفقیت های چشم گیری دست یافت،وی درهنرنقاشی هنرمند بی بدیل کشور  بود و همه از این واقعیت واقف شدند،  پرفیسورداکترعنایت الله شهرانی که خود نیزدرفنون نقاشی دست بالای دارد درقسمت هنر وهنرمندی این مرد هنروصنعت نقاشی پرفیسورغلام محمد میمنگی اثرارزشمند را تالیف ودراختیارعلاقه مندان گذاشته است، همچنان استاد برهان الدین نامق درزمینه تحقیق و آثارماندگار را خدمت هنردوستان و رهروان راه غلام محمد میمنگی به چاپ رسانیده است.

پروفیسور با پشت کاروجدیت تمام به کسب دانش متداول عصر پرداخت به زودی در هنر نقاشی  تصویرگر چیره دست گردید که مورد احترام تمام روشنفکران ودرباریان قرار گرفت،  درک پرفیسوراز اوضاع ناهنجار، آن زمان اورا شخصیت مبارز جهت تأمین عدالت اجتماعی به بارآورد  روی این اصل سبب گرایشات قوی مشروطه خواهی در ذهن پژوهشگرش تداعی یافت  ومبارزه سیاسی راجهت کسب آزادی  آغاز کرد ودراین راه حاضر به  پذیرش هرنوع قربانی شد.

رسیدن به آرمان های انقلابی که در ضمیر  مینه گی ازآوان کودکی  جوانه زدن را آغاز نموده بود ،وی درراهی که جهت رهایی مظلومان وزحمتکشان افغانستان انتخاب نموده بودبااعتقادقوی، اندیشه وتفکربه مبارزه ادامه داد وجهت اصلاح وریفورم اجتماعی برمبنای مشروطیت مبارزه می کرد وی منحیث عضوفعال جنبش مشروطیت بود و مردانه درراه تحقق آرمان های دیموکراسی وآزادی تلاش می نمود.

از اثر مبارزات خستگی بالاخره پرفیسور جایگاه ومقام ارزشمندرا دردولت امانی کسب نمود وجهت تحصیل بیشتربه جرمنی اعزام شد.بعد ازبازگشت با حلقات روشنفکری درکشورارتباط خویش را حفظ نمود و درمسیرتغییروتحول اجتماعی سیاسی و هنری گام های استوارتری برداشت، بعد از سقوط نهضت امانی که با شکست مشروطه خواهان همراه بود پروفیسور
غلام محمد میمنه گی مدتی از کار بر کنار گردید ،ولی هنر و هنرمندی اش امیر حبیب الله خان را واداشت که وی دوباره به وظیفه اصلی اش ادامه دهد،  پروفیسور تا آخرین رمق حیات در خدمت هنر و هنردوستان از نگاه فکری در خدمت مردمان محروم  مستعضف بود،  ژرف نگری و موضوع روشن فکرانه غلام محمد میمنه گی همیشه حایز اهمیت بود، گذشت روزگار اهمیت و ارزش این رجل روشن فکر و مشروطه خواه را عریان تر و آشکارتر ساخت اندیشه ها و آثار هنری او چون آفتاب برای همه روشن شد، یاد بود از پروفیسور غلام محمد میمنه گی ارجگذاری به هنر و احترام به اعتقادات روشن فکرانه او بود،  وی در دوران زندگی اش مرد سازش و معامله نبود و  به اعتقادات و اندیشه های ناب مردمی پابند بود او مبارزه را ترک نکرد و همچنان چون آفتاب روشن در هنر تصویر گری بود،  ولی مقام انقلابی و روشن فکری وی را در کنار سایر مشروطه خواهان چون ولی محمد خان دروازی ، غلام نبی خان چرخی ، عبدالرحمن خان لودین و سایر مشروطه خواهان قرار می دهد.

مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید